030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Train-de-trainer MAZL Print

In het kort

Deze “Train-de-trainer MAZL” stelt je in staat om als workshopbegeleider de MAZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ voor mentoren in het onderwijs te verzorgen.

MAZL (Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen) is een landelijk erkende interventie, die door scholen en de jeugdgezondheidszorg is ontwikkeld. Binnen MAZL werken de school en de jeugdarts samen om, vanuit een gezamenlijke zorg en ieder vanuit zijn eigen rol, de juiste begeleiding voor de ziek gemelde leerling te realiseren. De rol van zowel de school als de jeugdarts is hierbij heel belangrijk. De aandachtsfunctionaris MAZL binnen de school (vaak zorg- of verzuimcoördinator) en de jeugdarts werken nauw samen en implementeren en evalueren de MAZL-methodiek.

Wat je leert

Verzuim is een omvangrijk probleem in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De belangrijkste redenen voor ziekmelding door leerlingen blijken psychische en lichamelijke klachten te zijn. Hier liggen vaak problemen aan ten grondslag zoals een onrustige thuissituatie, stress of leer- en motivatieproblemen. Leerlingen die frequent of langdurig van school verzuimen met ziekte als reden, zijn lang niet altijd (ernstig) ziek; er kunnen ook andere redenen zijn die leiden tot een ziekmelding.

De rol van de mentor / studieloopbaanbegeleider is heel belangrijk bij de uitvoering van MAZL, aangezien zij het eerste contact hebben met de (ouders van de) ziek gemelde leerling. Uit ervaring blijkt dat mentoren vaak worstelen met hoe ze het gesprek over ziekteverzuim het best kunnen voeren. Tijdens de MAZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ leren mentoren hoe ze een gesprek met een ziekgemelde leerling en diens ouders kunnen voeren. Centraal staat daarbij het oefenen van gesprekken met een trainingsacteur. De workshopbegeleider is procesbegeleider en geeft, samen met de trainingsacteur, feedback op de manier van gespreksvoering.

Als je deze scholing volgt, dan wordt jouw rol dus ‘workshopbegeleider’. Samen met een trainingsacteur ga je hierna zelf de MAZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ voor mentoren verzorgen.

Door gebruik te maken van concrete voorbeelden word je tijdens de contactdagen gestimuleerd de theoretische inzichten te koppelen aan de praktijk en context waarbinnen je zelf werkt. Tijdens de contactdagen behandelen we casussen uit de praktijk . Tijdens het laatste dagdeel ervaar je aan den lijve de workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’. De trainer geeft samen met een trainingsacteur de workshop en jij volgt samen met je de andere deelnemers deze workshop. Als toekomstige workshopbegeleider ga je dus zélf verzuimgesprekken oefenen met de trainingsacteur.

Na afloop van deze module kun je

 • uitleggen wat de werking is van de MAZL-methodiek, hoe deze aansluit bij de huidige wettelijke kaders en wat de rollen zijn van de school, jeugdarts en leerplicht.
 • scholen motiveren en ondersteunen in het toepassen van de MAZL-methodiek en hen adviseren met betrekking tot ziekteverzuim van hun leerlingen.
 • als workshopbegeleider de MAZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ aan mentoren geven. De deelnemer kan:
  • een MAZL-workshop organiseren
  • het groepsproces begeleiden
  • samenwerken met een trainingsacteur
  • mentoren handvatten geven voor het voeren van een ziekteverzuimgesprek
  • feedback geven op basis communicatievaardigheden
  • verschillend gedrag van mentoren tijdens een MAZL workshop herkennen en daar adequaat op reageren
  • eigen leerpunten formuleren op basis van de gewenste competenties voor een MAZL workshopbegeleider (sociaal gedrag, begeleiding groepsprocessen, stimuleren van leren, leerstof presenteren en instructie geven, lerende professional zijn).

Voor wie

Medewerkers van de jeugdgezondheidszorg, de gemeenten of het onderwijs (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs) worden getraind om als workshopbegeleider de MAZL-workshop ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken’ te kunnen verzorgen voor mentoren.

Ook andere professionals, die op scholen voor voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs, met jongeren en/of hun ouders in gesprek gaan n.a.v. ziekteverzuim kunnen deelnemen aan deze workshop. Denk aan verzuimcoördinator of maatschappelijk werkende op een school.

Competentieprofiel

We verzoeken je om het competentieprofiel door te nemen om goed in te kunnen schatten of de scholing geschikt is voor jou. Mocht je hier vragen over hebben of twijfelen, neem dan gerust contact op met de opleider Coco Sips.

Docenten

 • Saskia Bangma, jeugdarts KNMG, aios tweede fase. Saskia werkt momenteel als jeugdarts in het basis en voorgezet onderwijs bij GGD Gelderland Midden. In het verleden heeft zij ook met MAZL gewerkt op het MBO. Zij gaf toen ook de workshops ‘Ziekteverzuim bespreekbaar maken volgens de MAZL-methodiek’ aan mentoren op het VO en MBO. In de samenwerking rondom leerlingen met verzuim vindt zij écht samenwerken en elkaar goed horen belangrijk.
 • Noortje Breedijk, arts M+G, profiel JGZ. Noortje werkte de afgelopen 20 jaar als jeugdarts in het primair onderwijs (PO), het speciaal onderwijs (SO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroeps onderwijs (MBO) bij GGD Hart voor Brabant. Ze heeft ruime praktijkervaring op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding volgens de MAZL-methodiek in het V(S)O en MBO en heeft in 2021 pilots MAZL PO in Tilburg opgestart. Momenteel verbreedt ze haar horizon als freelance arts M+G en verkent de mogelijkheden voor de opzet van haar eigen praktijk.
 • José Koster is ouderschaps- en communicatiedeskundige. Zij doceert, traint en coacht (teams) beroepskrachten en studenten in het onderwijs, welzijn en zorg, in de omgang met ouders en de (onderlinge-) communicatie. Ook publiceerde zij hierover artikelen. Zij is trainer en mede-ontwikkelaar van de vakopleiding ‘Individuele Opvoedopstellingen’ en (Master)trainer van het programma ‘Het Begint Bij Mij’ en de interventies GIZ en MAZL.  Daarnaast is zij werkzaam als supervisor (LVSC) en heeft zij een praktijk voor (relatie)coaching  (EFT) en Individuele Opvoedopstellingen in Haarlem.  Zij heeft ruime ervaring en kennis over o.a. ouderschap & opvoedondersteuning; -migratie; -LVB; -detentie; en -(jeugd- ) zorg, Systemisch Werk, Transactionele Analyse en is Master Practitioner NLP.
 • Babs Smith. Zij zegt: “Ik help professionals te ‘communiceren met impact’. Als communicatietrainer/coach verzorg ik diverse trajecten in de profit en non-profit sector. Voor NSPOH verzorg ik de MAZL-workshops en ontwikkelde ik de MAZL-train-de-trainer. Communiceren betekent voor mij vooral ‘je verbinden’ volgens de manier van ‘Motiverende Gespreksvoering’. Namelijk, door je aan te sluiten bij de beleving van je gesprekspartner. Op die manier voer je efficiëntere en prettigere gesprekken.”

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.