030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Privacy verklaring

De NSPOH en jouw privacy

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland.

Wij begrijpen als geen ander dat jij op de hoogte wil blijven wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Dit privacy statement beschrijft het beleid voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens. Verder geeft dit privacy statement antwoord op de vraag wat jouw rechten zijn.

De bescherming van persoonsgegevens is voor de NSPOH een continu proces en een verantwoordelijkheid. Wij zullen er dan ook voor zorgdragen dat dit statement van tijd tot tijd bijgewerkt wordt als dit noodzakelijk is.

Wat verwachten wij van deelnemers en docenten?

Deelnemers en docenten hebben een geheimhoudingsplicht zowel tijdens als na afloop van een onderwijsactiviteit betreffende alle informatie (zoals behandelde casuïstiek, deelnemerslijsten, cijferlijsten enzovoorts) die ofwel door de NSPOH als vertrouwelijk is aangemerkt dan wel waarvan de aard van de informatie in redelijkheid blijkt dat deze vertrouwelijk is. We verwachten van jou dat je geen lesmateriaal,  gegevens of foto’s schriftelijk, via e-mail, internet, sms, whatsapp of anderszins met derden deelt tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van de betrokken partij.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Gegevens die wij verzamelen zijn onder andere voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres, postcode en plaats. Daarnaast worden bij inschrijving voor een opleiding ook betalingsgegevens en gegevens over allergieën (voor het aanbieden van de lunch tijdens de opleiding) verzameld. Tijdens de opleiding worden gegevens vastgelegd over de aanwezigheid, de voortgang en de geboekte resultaten.

Wanneer je solliciteert via de website worden ook een motivatiebrief en CV van je gevraagd voor het goed kunnen verwerken van je sollicitatie.

Met welk doel  verzamelen, verwerken en gebruiken wij jouw gegevens?

De NSPOH verzamelt persoonsgegevens door inschrijving via haar website met het doel:

 • het werven van deelnemers voor opleidingen
 • het leveren van onderwijs binnen de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven
 • het verstrekken van diploma’s, getuigschriften en certificaten verbonden aan de opleidingen
 • het bijhouden van de deelnemersadministratie voor de verschillende opleidingen
 • het uitvoeren van evaluaties over de aangeboden opleidingen
 • het toekennen van accreditatiepunten
 • je te informeren over scholingsmogelijkheden en nieuwsitems op het gebied van volksgezondheid en arbeid en gezondheid
 • het werven en selecteren van nieuwe medewerkers

Het verzamelen van je persoonsgegevens voor het informeren en solliciteren gebeurt alleen met jouw toestemming. Alleen persoonsgegevens die je zelf hebt ingevuld worden verzameld. De NSPOH is op basis van wet- en regelgeving met betrekking tot onderwijs verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen die nodig zijn voor bijvoorbeeld het bijhouden van de deelnemersadministratie.

Wanneer de NSPOH niet voldoende of onvolledige persoonsgegevens ontvangt van jou als deelnemer ontstaat het risico dat we je niet het onderwijs kunnen (aan)bieden zoals wij dat graag zouden willen. We zullen in dat geval altijd vragen om de gegevens aan te vullen of te corrigeren, zodat we het wel kunnen doen.

Wanneer je solliciteert via de website en de NSPOH daaruit onvoldoende gegevens ontvangt, ontstaat het risico dat we je sollicitatie niet kunnen meenemen in de sollicitatieprocedure. We zullen in dat geval altijd vragen om de gegevens aan te vullen of te corrigeren, zodat we het wel kunnen doen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Gegevens die wij verzamelen zijn onder andere voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres, postcode en plaats. Daarnaast worden bij inschrijving voor een opleiding ook betalingsgegevens en gegevens over allergieën (voor het aanbieden van de lunch tijdens de opleiding) verzameld. Tijdens de opleiding worden gegevens vastgelegd over de aanwezigheid, de voortgang en de geboekte resultaten.

Wanneer je solliciteert via de website worden ook een motivatiebrief en CV van je gevraagd voor het goed kunnen verwerken van je sollicitatie.

Gebruik van de website www.nspoh.nl

Zoals het geval is bij de meeste andere websites, verzamelt ook de website van de NSPOH bepaalde informatie en slaat deze automatisch op door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan de NSPOH de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Je kunt zelf bepalen hoe er met cookies om moet worden gegaan.

Hier vind je onze Cookie verklaring. Via Google Analytics worden op www.nspoh.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
 • We hebben daar waar mogelijk het laatste deel van het IP-adres gemaskeerd;.
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet.
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Mocht je toch niet willen dat je geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Daarnaast houden wij ook in onze e-mailstatistieken diverse zaken bij zoals open rates en klikgedrag. Dit om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Links

Op de website van de NSPOH zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden, zoals onze partners waar wij mee samenwerken. De NSPOH is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Hoe en wanneer wij informatie delen met derden

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden opgeslagen in een of meerdere databases die worden gehost door leveranciers van de NSPOH. De databases bevinden zich alleen in Europa. Alleen wanneer onderwijs via Zoom wordt aangeboden worden IP-adressen verzameld door Zoom op een database buiten Europa. Met deze partijen is waar nodig een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin beschreven is welke persoonsgegevens verwerkt worden door de derde partij. Ook is hierin opgenomen welke beveiligingsmaatregelen getroffen worden door de derde partij. Af en toe schakelt de NSPOH derden in om jou informatie te sturen per mail of per post.

Wij verkopen geen persoonsgegevens door aan derden.

Recht van betrokkenen

Als je jouw persoonsgegevens wil inzien of laten wijzigen, of jouw eerder gegeven toestemming wil intrekken, neem dan contact met ons op via privacy@nspoh.nl.

De NSPOH reageert binnen een maand op je verzoek tot wijziging, inzage, correctie of verwijdering. Deze tijd hebben we nodig om vast te stellen dat het verzoek werkelijk door je is ingediend en niet door iemand die zich als jou voordoet. De NSPOH behoudt het recht om een verzoek te weigeren en zal de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte stellen met vermelding van de reden.

Dit privacy statement is bedoeld om jou te informeren over welke persoonlijke gegevens de NSPOH verzamelt en hoe deze worden gebruikt. Als verstrekker van je persoonsgegevens heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van jouw persoonsgegevens door de NSPOH.

De beveiliging van jouw persoonsgegevens

Om de privacy van jouw persoonsgegevens te waarborgen hanteren wij fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Wij updaten en testen onze systemen op permanente basis. We beperken de toegang tot jouw persoonlijke gegevens tot die werknemers die deze informatie nodig hebben om onze diensten aan jou te kunnen verlenen. Daarnaast maken wij onze medewerkers bewust van het belang om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonlijke informatie. Aan het onzorgvuldig gebruik van jouw gegevens door medewerkers van de NSPOH verbinden we passende disciplinaire maatregelen.

Dataopslag en bewaartermijn

Jouw persoonlijke gegevens worden door de NSPOH opgeslagen op servers van de leveranciers van de NSPOH. Deze servers staan in datacenters in Nederland.

Zolang wij je blijven informeren via mail en post, blijven deze gegevens opgeslagen.

Voor de persoonsgegevens die verzameld worden bij het inschrijven voor een opleiding geldt in de basis dat deze minimaal net zo lang bewaard worden als dat je ingeschreven bent bij één van de opleidingen van de NSPOH.

De gegevens die verzameld worden om je te kunnen informeren worden bewaard totdat je de toestemming hiervoor intrekt.

De gegevens die verzameld worden voor een sollicitatieprocedure worden verwijderd nadat de procedure afgerond is en de specifieke vacature vervuld is.

Voor meer informatie over waar en hoe lang jouw persoonlijke gegevens worden bewaard en voor meer informatie over jouw rechten op verwijdering en portabiliteit kun je contact opnemen met de NSPOH via privacy@nspoh.nl.

Wijzigingen en updates van de het privacy statement

Omdat onze organisatie en de wetgeving van tijd tot tijd verandert, zal ook dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Wij behouden ons het recht om het privacy statement op elk moment, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan je, te wijzigen. De meeste recente versie zal beschikbaar zijn op de website van de NSPOH.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten? Neem dan contact op door een bericht te sturen naar privacy@nspoh.nl.