030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
"Het inspireert me dat  kopstukken uit het veld met ons hun visie delen en bediscussiëren."  

Opleiding Master of Public Health (MPH) Print

In het kort

Werk je in de volksgezondheid en wil je leren hoe je maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten vertaalt naar beleidsadviezen en intersectorale aanpakken? Zeker in deze tijd is het belangrijk om in de praktijk het verschil te kunnen maken. Wil je inhoudelijke en strategische kwaliteiten ontwikkelen waarmee je meer kunt betekenen voor de volksgezondheid? Doe dan deze Master of Public Health.

Wat je leert

Analyse, beleidsontwikkeling en borging in de publieke gezondheid

De Master of Public Health (MPH) is een post-initiële, wetenschappelijke deeltijdopleiding van twee jaar. De opleiding bestaat uit drie blokken met verschillende modules, die je ook los kunt volgen als bij- of nascholing. Elke module heeft een eigen focus en een moduleopdracht. Daarnaast verricht je, parallel aan de modules, zelf een onderzoek naar een onderwerp uit je eigen werkpraktijk.
De opleiding is gericht op verbreding en verdieping van jouw kennis over volksgezondheid. Je krijgt nieuwe wetenschappelijke inzichten. Die leer je vertalen naar verandering, vernieuwing en borging in de publieke gezondheidszorg. Je leert bewegen in het dynamische krachtenveld van politiek, beleid en wetenschap: je wordt bruggenbouwer en weet partijen te verbinden. Op deze manier versterk je jouw positie als pleitbezorger voor de volksgezondheid in relatie tot het sociale en fysieke domein.

Aan de hand van problemen uit de eigen werksituatie werk je aan verdieping van kennis en vaardigheden over:

 • de analyse van volksgezondheidsproblemen.
 • de ontwikkeling en implementatie van beleid.
 • de borging van dat beleid.
 • sturing en borging.

De Master of Public Health is opgedeeld in drie blokken.

Blok 1. Analyse in de publieke gezondheid

In dit blok leer je trends en ontwikkelingen herkennen in de publieke gezondheidszorg. Je leert de staat van gezondheid in kaart brengen en ontdekt hoe je een afweging maakt over de inzet van interventies. Tenslotte analyseer je een volksgezondheidsprobleem in je eigen werkomgeving.
Binnen blok 1 volg je onderstaande modules:

Blok 2. Beleid, strategie en vernieuwing in de publieke gezondheid

In dit blok verdiep je je kennis van beleidsprocessen en politieke besluitvorming. Ook krijg je inzicht in de maatschappelijke spelregels in andere beleidsdomeinen van de publieke dienstverlening.
Binnen blok 2 volg je onderstaande modules:

Blok 3. Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid

In dit laatste blok ligt de nadruk op besturingsvraagstukken over de kwaliteit en borging van de publieke gezondheid. Je leert de taken van de overheid, instellingen en beroepsgroepen kennen en leer hoe je de uitvoering van taken en de borging van beleid beoordeelt.
Binnen blok 3 volg je onderstaande modules:

Naast deze blokken volg je keuzeonderwijs (omvang 5 ec = 140 studiebelastingsuren). Dat biedt je de mogelijkheid om jouw competenties te verdiepen of te verbreden. Denk aan modules ter verdieping van je inhoudelijke kennis over de publieke gezondheid, of ter versterking van professionele vaardigheden.

MPH en M&G werken samen aan onderzoek - NSPOH

Onderzoekstraject

Aan het begin van blok 2 start je met het onderzoekstraject. Daarin leer je hoe je van een idee uit de praktijk tot een onderzoekbare vraag komt. Je wordt meegenomen in alle stappen die nodig zijn om het onderzoek op te zetten, de data te analyseren en interpreteren. Je voert je eigen onderzoek uit en schrijft daarover een publicabel artikel. Al deze stappen komen aan de orde in de volgende modules:

 • Vierdaagse module Inleiding in kwantitatief onderzoek

Deze module richt zich expliciet op het verschillende typen kwantitatief onderzoek, waarbij de epidemiologie en het epidemiologisch denken de belangrijke basis vormt.

 • Driedaagse module Inleiding in kwalitatief onderzoek

In deze modules worden alle verschillende facetten van de kwalitatieve onderzoeksmethoden belicht.

 • Eendaagse module Datamanagement

In één dag krijg je handige handvatten om al je gegevens op juiste en geordende manier te verzamelen, op te slaan en te bewaren, waardoor je in de analysefase sneller stappen kan maken.

 • Eendaagse module Data-analyse en wetenschappelijk schrijven

In deze module ligt in de ochtend de nadruk op de analyse en interpretatie van de eigen data. De kandidaten met een kwantitatief en met een kwalitatief onderzoek krijgen parallel onderwijs. De middag behandelt de tips & tricks voor het schrijven van een wetenschappelijke publicatie, voor de groep als geheel.

Eigen onderzoek uitvoeren

In anderhalf jaar voer je zelf een onderzoek uit met kwantitatieve- of kwalitatieve methoden. Je onderzoeksvraag geldt daarbij als basis. Je hebt negen leerwerkgroepdagen. Daarin kun je al je vragen en stappen met je collega’s en een docent doornemen.

Minisymposium

Op het intern georganiseerde minisymposium presenteer je het eigen onderzoek en de onderzoeksresultaten. Van professionals uit het vak krijg je aanbevelingen mee om te verwerken in de wetenschappelijke publicatie die je als eindproduct van het onderzoeksscholing oplevert.

3 Masters Public Health – NSPOH 2023

Na afloop van deze tweejarige Master of Public Health:

 • heb je je kennis over de publieke gezondheid verbreed en verdiept.
 • kun je wetenschappelijke kennis over de volksgezondheid integreren en vertalen naar veranderingen en vernieuwingen in beleid en praktijk.
 • kun je vernieuwingen implementeren en borgen.
 • weet je hoe je rekening houdt met het dynamische krachtenveld van politici, professionals, praktijkmensen en beleidsmakers.
 • kun je multidisciplinaire en interdisciplinaire vraagstukken oplossen.
 • ben je in staat om partijen te verbinden in een intersectorale aanpak.
 • kun je volksgezondheid succesvol op de agenda plaatsen van andere partijen.
 • heb je een heldere visie ontwikkeld op de public health.
 • kun je beleid ontwikkelen en strategisch inzetten, in samenwerking met (intersectorale) partners.
 • weet je hoe je wetenschappelijk onderzoek in de public health opzet en uitvoert en de resultaten te vertalen naar de praktijk.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door mensen die hun sporen in de publieke gezondheid ruimschoots hebben verdiend en die als geen ander weten hoe je beleid, onderzoek en praktijk verbindt, onder wie:

 • prof.dr. Niek Klazinga Amsterdam UMC
 • prof.dr. Klasien Horstman, Maastricht University
 • prof.dr.ir. Lex Burdorf, Erasmus Medisch Centrum
 • prof.dr. Dike van de Mheen, Tilburg University

Je wordt daarnaast begeleid door vakinhoudelijke experts van de NSPOH.

Voor wie

Aankomend) leidinggevenden, beleidsadviseurs, projectleiders en artsen die werken in de publieke gezondheidszorg: bij GGD’en, bij zorgverzekeraars, in thuiszorginstellingen, universiteiten, onderzoeks- of kennisinstituten, in het bedrijfsleven, etc.

Toelatingseisen

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en tenminste 3 jaar werkervaring. In je afgeronde initiële opleiding heb je al kennis gemaakt met wetenschappelijk onderzoek.

Ervaringen

Uitspraken van deelnemers aan een eerdere uitvoering van deze opleiding:

Irene Helderman over de opleiding Master Public Health NSPOH

Irene Helderman, afgestudeerd deelnemer MPH

Innovatiemanager Zorg en Ict in de GGZ

In de gezondheidszorg krijgt de cliënt steeds meer eigen regie, ook als het gaat om (psychische) gezondheid. Vanuit mijn vakgebied ben ik geïnteresseerd in het spanningsveld tussen de actuele organisatie van de gezondheidszorg en sociale en technologische innovatie. Door de Master Public Health krijg ik hierin meer inzicht. Vanuit deze solide basis kan ik mijn ideeën en praktijkervaring nu gefundeerder omzetten in strategische voorstellen en onderzoek.

Mauro de Rosa over de opleiding Master Public Health NSPOHDrs. Mauro de Rosa, afgestudeerd deelnemer MPH

Senior inspecteur zoönose bij Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

“De Master Public Health van de NSPOH inspireert me. De opleiding sluit uitstekend aan bij mijn behoefte om mijn kennis van de actualiteit en vaardigheden op het gebied van de publieke gezondheid te verbeteren.
De balans tussen theorie, praktijk en mijn werk is positief al is het soms hectisch. Door de koppeling met de werkpraktijk heb ik tijdens de opleiding producten kunnen ontwikkelen die interessant zijn voor mij en mijn werkgever: een win-winsituatie. Zo lever ik nog beter een bijdrage aan een humaan-veterinaire samenwerking.”

Najla Wassie Master Public Health MPH NSPOHNajla Wassie

afgestudeerd deelnemer MPH

Sterker pleidooi voor gezondheid en diversiteit
Na 35 jaar werken in de publieke gezondheid, zocht ik nieuwe zingeving. Door de Master of Public Health van de NSPOH zijn mijn kennis en inzichten gekanaliseerd, verruimd en zie ik alles in een groter kader. Het deelnemen aan de opleiding voelde als een warm bad. Dankzij de “toppers” van docenten en de ruimte die er voor discussie was, is mijn pleidooi voor gezondheid en diversiteit in Nederland versterkt.”

Neelke Krijgsman-van den Broek, afgestudeerd deelnemer MPH

adviseur publieke gezondheid, Dienst Gezondheid & Jeugd, Dordrecht.

Actuele onderwerpen sluiten aan bij de praktijk
“Door de Master of Public Health kan ik me in de wereld van de publieke gezondheidszorg ontplooien. Mijn werk in de praktijk is vaak pionieren. De opleiding inspireerde mij om betere professionele keuzes te maken. Dat helpt me om beleid te maken dat aansluit bij de behoeften van burgers.”

Berend Mosk over Master Public Health MPH NSPOHBerend Mosk, afgestudeerd deelnemer MPH opleiding

adviseur, Zorginstituut Nederland, Diemen.

“Het inspireert me dat bij de Master of Public Health van de NSPOH kopstukken uit het veld met ons hun visie delen en bediscussiëren. Door de opleiding heb ik nu een bredere kijk op de wereld van de publieke gezondheidszorg. Met ruimte voor het gebruik van casussen uit de eigen praktijk, sluit de opleiding goed aan op het dagelijkse werk. De aangereikte handvatten stellen mij in staat om als professional bij te dragen aan de verbetering van de zorg in Nederland. NSPOH bedankt!”

Youtube

Bekijk in onderstaande film hoe de MPH opleiding de blik op volksgezondheid kan verruimen en verdiepen. Een deelnemer vertelt.

Bevlogen programma-adviseurs en hun uitspraken

prof.dr. Niek Klazinga, AMC-UvA over Master Public Helath (MPH) NSPOHProf.dr. Niek S. Klazinga, Sociale Geneeskunde, Amsterdam UMC

Health Services Researcher

“Het zijn natuurlijk clichés, maar daarmee is de boodschap niet minder waar; de gezondheidszorg heeft behoefte aan professionals die overzicht hebben over het geheel en weten hoe doeltreffend andere partijen zoals beleidsmakers te beïnvloeden tot het ondernemen van acties die meetbaar bijdragen aan verbetering van de volksgezondheid. De MPH leidt hiertoe bij uitstek op.”

prof.dr.ir. Lex Burdorf, Erasmus MC over Master Public Helath (MPH) NSPOH

Prof.dr.ir. Lex Burdorf, Erasmus MC,

programma-adviseur NSPOH

“Publieke gezondheid is een complex en uitdagend werkterrein. Effectieve professionals kunnen deze complexiteit goed doorgronden, relevante oplossingen aandragen en beleidsmakers van nut en noodzaak overtuigen. De Master of Public Health daagt je uit om je eigen effectiviteit verder te ontwikkelen door voortdurende koppeling van kennis aan beleid en praktijk.”

Dike van der Mheen Master Public Health MPH NSPOHProf.dr. Dike van der Mheen, hoogleraar Transformaties in de zorg, Tilburg University

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tranzo.

Praktische informatie

Aanmelding, intake en begeleiding

Na aanmelding nodigen wij je uit voor een intakegesprek met een van onze opleiders. Hierin wordt besproken welke competenties je al beheerst en welke je wilt ontwikkelen.

Contactdagen en locatie

Je hebt één keer per week of één keer in de twee weken een contactdag. Die duurt van 09.30 tot 16.30 uur. Het onderwijs volg je meestal in Utrecht.

Studiebelasting en begeleiding

De studiebelasting is 1.680 uur, oftewel 60 EC (European Credits). De gemiddelde studiebelasting is 12 uur per week. Zelfstudie en zelfstandig werken aan moduleopdrachten en het artikel vormen belangrijke onderdelen van de studie. Bij de moduleopdrachten ontvang je begeleiding van een opleider van de NSPOH. Tijdens de studie voer je voortgangsgesprekken met je opleider.

NSPOH Master Public Health door geaccrediteerd: Curriculum_validationAccreditatie / Erkenning

De Master Public Health en de NSPOH zijn Europees geaccrediteerd door APHEA. Dit keurmerk geeft extra status aan het diploma en vergroot de kans op een internationale loopbaan. Modules uit de opleiding Master of Public Health zijn geaccrediteerd in het kader van de herregistratie (wet BIG) voor bij- en nascholing van sociaal-geneeskundigen in de hoofdstroom Maatschappij + Gezondheid én door het College voor Accreditatie Huisartsen. Accreditatie voor verpleegkundigen (V&VN) is ook mogelijk. Lees meer over accreditatie en erkenning.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Na het achterlaten van je e-mailadres kun je de bekijken en downloaden. Daarmee ga je akkoord met een eventuele opvolging vanuit de NSPOH binnen negentig (90) kalenderdagen.