030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

CanMeds

Zeven competentiegebieden

Het CanMeds Model is afkomstig van de Canadese methodiek om opleiding en bij‐ en nascholing voor zorgverleners te kwalificeren in termen van competenties. CanMeds is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. Met competentie wordt gedoeld op een gedragsrepertoire waaruit blijkt dat een zorgverlener is toegerust met voldoende kennis en vaardigheden op dat gebied om goed te functioneren in de praktijk. De competenties zijn universeel en context gebonden aan activiteiten of taken. Voor de arts zijn zeven competentiegebieden gedefinieerd en elk competentiegebied omvat vier kerncompetenties.

CanMeds voor artsen en verpleegkundigen

Kerncompetenties van CanMeds

Medisch handelen
De specialist
1.1. bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied
1.2. past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van het vakgebied goed toe en waar mogelijk evidence based
1.3. levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg
1.4. vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe

Communicatie
De specialist
2.1. bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op
2.2. luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante patiëntinformatie
2.3. bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie
2.4. doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus

Samenwerking
De specialist
3.1. overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners
3.2. verwijst adequaat 3.3. levert effectief intercollegiaal consult
3.4. draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg

Kennis en wetenschap
De specialist
4.1. beschouwt medische informatie kritisch
4.2. bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke vakkennis
4.3. ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan
4.4. bevordert de deskundigheid van studenten, agio’s, collegae, patiënten en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg

Maatschappelijk handelen en preventie
De specialist
5.1. kent en herkent de determinanten van ziekte
5.2. bevordert de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel
5.3. handelt volgens de relevante wettelijke regelgeving
5.4. treedt adequaat op bij incidenten in de zorg

Medisch Leiderschap / organisatie
De specialist
6.1. levert een bijdrage aan verbetering van de gezondheidszorg in teams en organisaties
6.2. beheert de middelen voor optimale gezondheidszorg
6.3. toont leiderschap in de beroepspraktijk
6.4. Plant carrière en bewaart een goede balans tussen werk en privé

Professionaliteit en kwaliteit
De specialist
7.1. levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze
7.2. vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag
7.3. kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen
7.4. oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep.