030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Terug van weggeweest: bouwmodules van NSPOH

Datum: 14 jan '19

Op 2 april 2019 start in Harderwijk de tweedaagse module Introductie Bouw voor de bedrijfsarts bouw en alle arbeid- & gezondheid professionals die (gaan) werken binnen de bouwnijverheid of die speciale belangstelling hebben voor de bouwsector. De specifieke kenmerken van de bouwsector, risico’s en interventies voor duurzame inzetbaarheid staan op deze eerste dag centraal. Op de tweede dag oefen je in motiverend adviseren. Aan het onderwijs doen arbo-kerndeskundigen, werkadviseurs, DIA en leefstijladviseurs Bouw mee.

Op deze Introductie Bouw sluiten alle andere verdiepende modulen aan, namelijk de driedaagse module Bedrijfsarts Bouw met als eerstvolgende startdatum 22 januari 2019 (of 10 oktober 2019) en de tweedaagse Leefstijladviseur Bouw die op 22 mei 2019 begint.

Wie belangstelling heeft voor de verdiepende driedaagse module Werkadviseur Bouw houdt de website in de gaten voor nieuwe data in het najaar van 2019.

Volandis

De NSPOH biedt dit branchespecifieke onderwijs voor arboprofessionals aan samen met Volandis, de brancheorganisatie voor de bouwnijverheid (voorheen de Stichting Arbouw).

Opleiding voor nieuwe functie: praktijkondersteuner bedrijfsarts

Datum: 11 sep '17

“Meer houvast tijdens spreekuren. Grip op richtlijnen. Thuis worden in het wettelijk kader.” Dat zijn leerwensen van de deelnemers die op 11 september 2017 startten met de opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB).

opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts - deelnemers 2017 NSPOHDe nieuwste functie in arbodienstverlening is de praktijk­ondersteuner bedrijfsarts. Deze POB voert bedrijfsgeneeskundige taken uit die de bedrijfsarts aan hem/haar delegeert. Door inzet van deze nieuwe professionals kan het tekort aan bedrijfsartsen deels worden opgevangen en kunnen de artsen zich meer richten op hun kerntaken. Een gedegen opleiding geeft deze taakdelegatie op een verantwoorde en praktische manier vorm en schept ruimte voor meer capaciteit. Op 11 september 2017 startte de opleiding in Utrecht die Breederode Hogeschool (Rotterdam) én NSPOH gezamenlijk aanbieden. Op 10 september 2018 start de volgende groep.

Maatschappelijke context

De opleiding sluit aan op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom preventie van verzuim, gezond werken en duurzame inzetbaarheid en past goed bij de nieuwe Arbowet. Er is immers steeds meer capaciteit nodig om verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid vanuit professionals te ondersteunen en faciliteren. Niet alleen om het tekort aan bedrijfsartsen op te kunnen vangen, maar ook om vanuit eigen expertise een bijdrage te leveren aan de vraagstukken rondom toenemende werkdruk, (lichamelijke en psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende beroepsbevolking.

Taakdelegatie

De richtlijnen voor taakdelegatie zijn vastgelegd door de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) in de leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding en het standpunt Taakdelegatie. Deze richtlijnen vormen het uitgangspunt voor het handelen van de POB en het inrichten van de opleiding. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk voor de taakdelegatie.

Theorie en praktijk

Deelnemers beschikken over hbo-werk- en -denkniveau en een relevante werkplek onder begeleiding van een bedrijfsarts. In de opleiding combineren zij theorie en praktijk. Na succesvolle afronding ligt de weg open naar registratie in een nieuw te vormen register voor POB’s. Ga voor meer informatie naar opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts.

De NSPOH verzorgt opleidingen in de sociale geneeskunde, waaronder de opleiding tot bedrijfsarts. Breederode Hogeschool is onder andere bekend als opleider voor de praktijkondersteuner huisarts (POH).

Herregistreren als arts in het BIG register

Datum: 11 jul '17

Iedere basisarts, aios, profielarts en specialist heeft onlangs informatie gekregen over de verplichte herregistratie in het BIG-register. Als u wilt blijven werken als arts, dan moet u zich herregisteren in het BIG-register. U kunt zich herregisteren als u voldoet aan de werkervaringseis of de scholingseis.
Hieronder een samenvatting over welke arts wat moet doen voor deze herregistratie.

Voor aios

Bent u in opleiding tot specialist? Dan dient u een aanvraag te doen voor herregistratie. Het bewijs dat u in opleiding bent tot specialist geldt als bewijs van scholing. De verklaring dat u in opleiding bent kunt u via de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) verkrijgen. U vraagt dit via een e-mail aan de RGS opHerregistreren als arts in het BIG register. In het onderwerpveld van uw e-mail noteert u “BIG herregistratie”.
Het relatienummer dat nodig is voor herregistratie is het nummer dat u ziet als u inlogt via MijnRGS.

Voor profielartsen: wel herregistratie

Profielartsen zijn geen medisch specialisten (artikel 14 van de wet BIG). Bent u profielarts? Dan moet u zich herregistreren in het BIG-register. In het beoordelingskader vindt u informatie over de eisen die aan de bewijzen van werkervaring van profielartsen worden gesteld.

Voor specialisten: geen herregistratie

Wie staat ingeschreven in het BIG-register als specialist hoeft geen herregistratie aan te vragen. Voor inschrijving in het specialistenregister gelden namelijk hogere eisen. Wel moet u ingeschreven blijven in het BIG-register.
Klik voor meer informatie over werkervarings- en scholingseis en uiterste herregistratiedatum op https://www.bigregister.nl/herregistratie/inhoud/criteria-per-beroep/arts

Extra handen voor de bedrijfsarts

Datum: 8 jul '17

In de periode 2016-2020 krimpt het aantal bedrijfsartsen van 1.760 tot 1.500. Dit dreigend tekort is volgens het Capaciteitsorgaan op te vangen door een jaarlijkse instroom van 120 bedrijfsartsen. Een schril contrast met het werkelijke aantal inschrijvingen in de opleidingen bedrijfsgeneeskunde. Dat waren er in 2016 ongeveer 40.

De herstellende economie zal naar verwachting leiden tot een toenemende vraag naar bedrijfsgeneeskundige zorg en arbodienstverlening. Blijvende aandacht voor verzuimbegeleiding, meer aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid van werknemers die steeds later met pensioen gaan, betekent meer werk voor bedrijfsartsen en arbodiensten.

Eén van de manieren om met deze ontwikkelingen om te gaan is het introduceren van verdergaande taakverlichting en taakdelegatie, voor en door bedrijfsartsen. Naar het voorbeeld van huisartsen, kunnen bedrijfsartsen en arbodiensten nu ook goed opgeleide praktijkondersteuners inzetten. Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) is een nieuwe beroepsgroep, die naast de arboverpleegkundige, taken van de bedrijfsarts overneemt bij met name de verzuimbegeleiding.

De POB werkt nadrukkelijk in een verlengde arm constructie onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Zowel BIG-geregistreerde professionals, zoals verpleegkundigen, als niet BIG-geregistreerde professionals zoals casemanagers en arbeidsdeskundigen vervullen deze rol. Omdat verpleegkundigen in de arbosector relatief schaars zijn, en ziekenhuizen en de ouderenzorg hard aan hen trekken vanwege de tekorten, zal dit aantal naar verwachting niet snel toenemen.

Manja Coppens en Erik Noordik

Om de POB goed op pad te sturen is een nieuwe éénjarige opleiding gestart. De eerste 25 professionals zijn sinds januari in opleiding. In september begint een nieuwe groep.

De bevoegdheden en het takenpakket van de POB zijn ingericht conform de afspraken van de leidraad case-management en taakdelegatie van de NVAB. De POB kan bijvoorbeeld een arbeidsanamnese afnemen, een probleemanalyse voorbereiden en werkgever en werknemer ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak. Dit steeds in overleg met en in opdracht van de bedrijfsarts. De POB verzorgt onderdelen van de verzuimbegeleiding binnen wettelijk kaders en volgens NVAB-richtlijnen over psychische problematiek en klachten bewegingsapparaat. De POB heeft ook preventieve taken als werkplekonderzoek en PMO.

De NVAB buigt zich momenteel over de benodigde ruimte en randvoorwaarden die een nieuw tandem van bedrijfsarts-POB nodig zal hebben om succesvol te functioneren. Ook de Minister van SZW volgt de POB met belangstelling en wil nog dit jaar de ontwikkelingen met betrekking tot taakdelegatie nader in kaart brengen.

Met een paar ‘extra handen’ kan de bedrijfsarts zich meer concentreren op de complexere bedrijfsgeneeskundige zaken. Zo wordt het werk leuker en interessanter!

Manja Coppens en Erik Noordik, opleiders NSPOH
Juli 2017

Via e-mail reageren op dit artikel? Klik op de naam van de auteur.

Dit artikel verscheen als gastcolumn. Klik hier voor de pdf in Vakblad Arbo nr 7, pag 27, 2017, Vakmedianet.