030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Zingeving en positieve gezondheid

Datum: 19 jun '24

In het kort

Zingeving is de meest gezondmakende kracht.’ aldus Machteld Huber.

Het belang van zingeving voor je gezondheid wordt nog weleens onderschat. Maar aandacht voor wie je bent, waar je voor staat en waar je “zin” vindt ligt aan de basis van je “zijn”. En dan hebben we het ook over je “zijn” als professional.
In twee dagen leer je het begrip ‘zingeving’ praktisch te maken voor jou als professional maar ook bespreekbaar te maken met je cliënten, waardoor zij meer grip krijgen op hun eigen gezondheid.

Wat je leert

Inhoud

In deze module ga je even terug naar je basis, je professionele identiteit: wat is de betekenis van je werk, wat is het doel, wat zijn de kaders ervan, met welke vragen loop jij rond? Ben je in staat je gedachten over zingeving te formuleren, dan vergroot je je weerbaarheid en veerkracht. Bij jouzelf en bij je patiënt.

Aan de hand van talloze praktische voorbeelden leer je over de verschillende vormen van zingeving, en over zingevingssferen en trainingssferen. Ook krijg je zicht op zingeving op de lange- en korte termijn, op egocentrische vormen van zingeving en altruïstische. Zo krijg je handvatten om met zingeving aan de slag te gaan.

Soort scholing

De docent, Peter Henk Steenhuis, kan waanzinnig schrijven maar is ook een boeiend spreker en kan verhalen vertellen zodat ze tot de verbeelding spreken. Op deze manier neem je de theorie tot je en wordt dit afgewisseld met interactieve werkvormen.

Na afloop van deze module

 • Kan je uitleggen waarom aandacht voor zingeving van belang is wanneer we het hebben over gezondheidsbevordering, het aanmeten van een gezonde leefstijl;
 • Kan je de verschillenden vormen van zingeving toelichten;
 • Kan je in eigen woorden vertellen hoe zingeving onderdeel uitmaakt van jouw professionele identiteit;
 • Ben je in staat om zingeving zelf ter sprake te brengen in je professionele rol;
 • Kan je uitleggen waarom zingeving een essentieel onderdeel is van positieve gezondheid.

Voor wie

Professionals in de sociale geneeskunde. Alle professionals werkzaam in de publieke- en arbeidsgezondheidszorg. Dit zijn dus o.a. artsen M&G, verpleegkundigen JGZ/AGZ, bedrijfs- en verzekeringsartsen, Arbo verpleegkundigen, POB.

Docenten

Peter Henk Steenhuis, journalist en schrijver.

Toelatingseisen

Post HBO of WO.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Gezondheidskundige beoordeling van luchtverontreiniging door fijnstof

Datum: 29 mei '24

In het kort

Fijnstof vormt een belangrijk risico voor de volksgezondheid, de bronnen zijn divers. Wat maakt dan dat fijnstof toch een belangrijk risico is voor de volksgezondheid en wat zijn opties voor preventie?

Wat je leert

Inhoud

Via de lucht worden we blootgesteld aan een groot scala aan stoffen. Grofweg kun je onderscheid maken in kortdurende piekblootstelling en langdurige grootschalige blootstelling. Het kan daarbij gaan om identificeerbare chemische stoffen, enkelvoudig of als mengsel of om (ultra)fijne stofdeeltjes waaraan organische of anorganische chemische stoffen gehecht zijn. In de klinische praktijk zal fijnstof zelden als ziekteoorzaak gesteld worden. Wat maakt dan dat fijnstof toch een belangrijk risico is voor de volksgezondheid?

In de ochtend zullen verschillende componenten, de bronnen, gezondheidseffecten en ziektelast, onderzoeksmethoden en mogelijke interventies van en voor luchtverontreiniging behandeld worden.

In de middag ga je oefenen met de systematiek van het beoordelen van luchtkwaliteit als risico voor de gezondheid van omwonenden. In dit onderdeel wordt ingegaan op het wettelijke kader, het schone lucht akkoord (SLA), de Omgevingswet, het GGD advies en maatregelen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de componenten (ultra)fijnstof, stikstofdioxide en roet, specifieke afkomstig van verkeer en veehouderij. Aan de hand van een aantal casussen voer je een risicobeoordeling uit. Verder kun je de impact van interventies beoordelen.

Soort scholing

Presentatie, casuïstiekbespreking en oefeningen.

Na afloop van deze module

Na afloop ben je bekend met fijnstof en gezondheid in brede zin. Je kent veel voorkomende bronnen en verspreiding en gezondheidseffecten. Je bent bekend met de metingen van luchtkwaliteit en hebt kennis gemaakt met wetenschappelijke onderzoeksmethoden voor het kwantificeren van de relatie tussen fijnstof en gezondheid.
Ook kun je een risicobeoordeling uitvoeren voor niet-complexe situaties van luchtverontreiniging door (ultra)fijnstof, stikstofdioxide en roet. Je kent het onderscheid tussen wettelijke en gezondheidskundige advieswaarden en weet deze adequaat toe te passen. Ook heb je inzicht in mogelijkheden om blootstelling aan luchtverontreiniging te verlagen. Verder ken je de mogelijkheden om gemeenten op adequate manier te adviseren in hun luchtkwaliteitsbeleid en burgers te adviseren door wetenschappelijke kennis in de praktijk toe te passen.

Voor wie

Adviseurs en artsen die in hun werk te maken hebben met het beoordelen van en adviseren over gezondheidsrisico’s voor omwonenden van blootstelling aan fijnstof.
Er wordt verwacht dat je enige ervaring hebt op dit gebied (1-2 jaar) en bekend met algemene principes van de epidemiologie. Dit onderwijs maakt deel uit van de opleiding tot arts medische milieukunde. Het aantal plaatsen voor externen is beperkt.

Docenten

Dhr. Dr. ir J. (Jeroen) de Hartog, adviseur milieu & gezondheid, GGD Utrecht

Toelatingseisen

Voorbereiding
Ter voorbereiding lees je de GGD-richtlijn medische milieukunde: luchtkwaliteit en gezondheid van het RIVM, hoofdstuk 1 t/m 3 (tot en met pagina 58).

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Ioniserende straling

Datum: 15 apr '24

In het kort

Dit is een 2-daagse module die deel uitmaakt van de opleiding tot arts medische milieukunde. Je leert over verschillende soorten straling, relevante bronnen voor de publieke gezondheid en de organisatiestructuur voor stralingsincidenten. Je oefent met een aantal scenario’s.

Wat je leert

Artsen en adviseurs werkzaam in de medische milieukunde en GAGS-en kunnen in hun werk te maken krijgen met vraagstukken over ioniserende straling en de mogelijke gezondheidseffecten ervan.

Omdat deze in de praktijk weinig voorkomen, is de eerste cursusdag geschikt als eerste kennismaking en basis voor vragen waar je in de praktijk van je werk mee te maken kan krijgen op gebied van gezondheidsaspecten van ioniserende straling en daarnaast te weten waar je voor meer informatie terecht kan.

In de tweede cursusdag maak je kennis met praktijkscenario’s en het netwerk van organisaties die zich bezig houden met incidenten met ioniserende straling, voorbereiding erop en landelijke adviezen over gezondheidskundige aspecten als besmetting en jodiumprofylaxe.

Soort scholing

Interactieve presentatie met scenariostudies.

Na afloop van de module

 • Ben je bekend met de kenmerken van verschillende soorten straling, dosis, risico en effecten op het menselijk lichaam, zowel in- als uitwendig.
 • Ken je de rol van de GGD/GAGS in advisering hierbij en risicoperceptie en risicocommunicatie specifiek bij dit onderwerp.
 • Ken je de landelijke organisatiestructuur omtrent stralingsincdenten.
 • Heb je geoefend met een aantal scenario’s.

Voor wie

GAGS in opleiding, artsen m+g werkzaam in de medische milieukunde en MMK-adviseurs.

Docenten

 • Dr. F.E. (Frans) Greven, toxicoloog ERT en GAGS |Coördinator Medische Milieukunde, GGD Groningen.
 • Astrid Spijkerboer, Stralingsbeschermingsdeskundige | CS Veiligheid, Arbo & Milieu (VAM) | Sanquin.
 • H.G.H.B. (Herman) Schreurs, MSHE | Hoofd afdeling Stralingsincidenten Monitoring en Advies, Centrum Veiligheid (VLH), RIVM.
 • Dr. R.B.T. (Robbert) Verkooijen, arts maatschappij en gezondheid (MMK), nucleair geneeskundige, stralingsdeskundige (SBD-CD), toxicoloog (ERT) | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), Divisie Vitale Functies, Universitair Medisch Centrum Utrecht (NVIC).

Toelatingseisen

Voorbereiding
Als basiskennis, lees de Syllabus Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten, hoofdstukken 0, 1 en 6.

Optioneel
Lees hoofdstuk 7, 8 en 9 van de operationele handreiking Stralingsincidenten veiligheidsregio’s.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Milieugerelateerde gehooraandoeningen

Datum: 8 apr '24

In het kort

Dit onderdeel is een medische toepassing van het onderwijs over gezondheidseffecten van geluid.. Wat zo vanzelfsprekend lijkt is dat zeker niet. Een luisterend oor kunnen bieden. Gehoord worden. Binnen de gezondheidszorg is het gesprek met de patiënten de manier waarop informatie en kennis gedeeld worden. Echter het gehoor kan in deze een beperking zijn die niet bewust opgemerkt wordt.

Wat je leert

Inhoud

Je kunt onderwijs volgen als bij- of nascholing. Dit onderwijs is ook een onderdeel van de opleiding arts medische milieukunde (1e fase M+G).

Centraal staat de klinische presentatie, beoordeling en aanpak van klachten van het gehoor en aanpalende organen die toegeschreven worden aan omgevingsgeluid. Aan de hand van een aantal casussen krijg je een beeld van de klinische benaderingswijze binnen de audiologische revalidatie.

Soort scholing

Presentatie met opdrachten aan de hand van casuïstiek.

Na afloop van deze module

Na afloop heb je een beeld van de klinische presentatie en aanpak van klachten over het gehoor en wat een audiologisch centrum hierin kan betekenen. Hiermee heb je een basis om burgers en beleidsmakers te informeren over dit type meldingen in de publieke gezondheid.

Voor wie

Verpleegkundige mmk, adviseur mmk, arts medische milieukunde met beperkte ervaring in de beoordeling van gehoorsproblematiek.

Docenten

 • Ir. DJWM (Dyon) Scheijen, klinisch fysicus – audioloog. Adelante, Hoensbroek

Toelatingseisen

Niveau
Beginner, weinig tot geen ervaring met de advisering over (milieu gerelateerde) gehoorproblematiek.

Voorbereiding
Er is geen voorbereiding nodig. Dit onderwijsonderdeel is geschikt voor medewerkers met een beperkte ervaring in de beoordeling en advisering van gehoorklachten.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden

Datum: 8 apr '24

In het kort

Burgers en beleidsmakers hebben vaak vragen over gezondheidsrisico;s van antennes en andere bronnen van elektromagnetische velden en straling. Als adviseur milieu & gezondheid heb je kennis nodig van de wetenschappelijke stand van zaken hieromtrent.

Wat je leert

Inhoud

Waar en hoe word je blootgesteld aan elektromagnetische velden en straling? Bekende bronnen zijn mobiele telefonie en hoogspanningslijnen, maar ook over wifi maken mensen zich nogal eens zorgen voor hun gezondheid. In dit onderwijs zal een toelichting gegeven worden op de natuurkundige achtergrond van het elektromagnetisch spectrum en toepassingen daarvan. De mogelijke effecten van ELF-EMV (elektriciteitsnet) en RF-EMV (draadloze communicatie) op de humane gezondheid worden toegelicht aan de hand van wetenschappelijke literatuur. Speciale aandacht is er voor recente technische ontwikkelingen (5G, energietransitie), de adviezen van de Gezondheidsraad en huidig beleid met ihb aandacht voor het voorzorgprincipe. Tot slot zal ingegaan worden op het soort vragen dat de GGD krijgt.

Soort scholing

Presentatie over de achtergrond, gezondheidskundige risico’s en bespreken casuïstiek.

Na afloop van deze module

ben je bekend met het begrip elektromagnetische velden in brede zin, de bronnen in de leefomgeving en de relevantie voor de gezondheid.. Je kunt een schatting geven van gezondheidsrisico’s door elektromagnetische velden en hierover communiceren met beleidsmakers en burgers. Verder heb je kennisgemaakt met het kennisplatform elektromagnetische velden.

Voor wie

Verpleegkundige mmk, adviseur mmk, arts medische milieukunde met beperkte ervaring in de advisering bij elektromagnetische velden.

Docenten

 • De heer Dr.ir. R.T. (Rob) van Strien, adviseur milieu en gezondheid, afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam.

Toelatingseisen

Niveau
Beginner, weinig tot geen ervaring met de beoordeling van electromagnetische velden als gezondheidsrisico.

Voorbereiding

Neem een casus mee met een vraag over elektromagnetische velden/straling. Iets wat speelt of gespeeld heeft in je werk of daarbuiten. Zoek informatie op de website van het Kennisplatform EMV&G over jouw casus.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Gezondheidskundige beoordeling van omgevingsgeluid

Datum: 8 apr '24

In het kort

Dit onderwijs is een onderdeel van de opleiding arts medische milieukunde (1e fase M+G). Je kunt dit onderwijs volgen als bij- of nascholing.

Wat je leert

Inhoud

Geluid is een bron van hinder en onafhankelijk daarvan een bron van gezondheidsverlies. De volgende onderwerpen komen aan bod: basisprincipes geluid, verschil fysisch verschijnsel en menselijke waarneming, veel gebruikte dosismaten, lichamelijke reactie op geluid, gezondheidseffecten, gezondheidskundige normen en advisering.

Soort scholing

In de ochtend is er een presentatie van de achtergrond, gezondheidskundige risico’s, de beoordeling en advisering van geluid als gezondheidsrisico.

In de middag gaan we met de fiets op pad om een aantal situaties betreffende omgevingsgeluid te bezoeken. Zorg dus dat je een (OV-)fiets ‘s morgens naar de GGD komt.

Na afloop van deze module

Na dit dagdeel onderwijs ben je op de hoogte en kun je werken met:

 • De basisprincipes van geluid en de voortplanting daarvan;
 • verschil in waargenomen en gemeten geluidssterkte;
 • gezondheidskundige effecten van blootstelling aan geluid;
 • verschillende dosis-respons curves tussen geluid en gezondheid;
 • de relatie tussen de gehanteerde normen en gezondheidskundige advisering.

Docenten

 • Mw.ir. R.(Rita) Slob, teammanager team Gezondheid&Milieu. GGD Rotterdam-Rijnmond.

Toelatingseisen

Niveau
Beginner, weinig tot geen ervaring met de beoordeling van geluid als gezondheidsrisico.

Voorbereiding
Lees GGD-richtlijn Omgevingsgeluid en Gezondheid, hoofdstuk 1 en 3.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Toxicologie voor de medische milieukunde: basisprincipes

Datum: 7 mrt '24

In het kort

In deze cursus leer je toxicologische begrippen. Die heb je nodig om verder te leren over de toxicologische risicobeoordeling van stoffen. De cursus maakt deel uit van het curriculum voor artsen medische milieukunde en heeft een beginnersniveau.

Wat je leert

Om een toxicologische risicobeoordeling te kunnen uitvoeren is het van belang dat je de basisprincipes van de toxicologie en de toxicologische risicobeoordeling leert toepassen. Begrippen die in de module aan de orde komen zijn toxiciteit (hazard/risk), blootstellingsbeoordeling, dosis–respons relatie met en zonder drempelwaarde, toxicokinetiek (opname, verdeling, metabolisme en uitscheiding) en toxicodynamiek.

Soort scholing

E-learning, hoorcollege, werkcollege met opdrachten aan de hand van casuitiek.

Na afloop van deze module:

 • Ben je bekend met de begrippen toxicokinetiek en toxicodynamiek en hoe ze worden toegepast binnen de toxicologie.
 • Ken je de dosis-responstheorie en weet hoe die wordt gebruikt bij het bepalen van een veilige dosis.
 • Kun je de basisprincipes van de toxicologie onderbouwd toepassen in een eenvoudige toxicologische risicobeoordeling.

Voor wie

Adviseurs en artsen die in hun werk te maken hebben met het schatten van gezondheidsrisico’s voor omwonenden van blootstelling aan toxische stoffen.

Toelatingseisen

Niveau

Deze cursus is voor beginners.

Voorbereiding

Er is voorafgaande aan de cursus geen voorbereiding nodig.

Er wordt gewerkt met de e-learning ToxTutor.
Daarnaast is het handboek Toxicologie geschikt om door te nemen en als naslagwerk: Laura Robinson: A practical guide to toxicology and human health risk assessment (H1 t/m H5)
Als alternatief kun je ook gebruiken Klaassen & Watkins: Casarett & Doull’s Essentials of toxicology (H2, H3, H5, H7)

Het is de bedoeling dat je dit boek zelf aanschaft of leent voor bestuderen.

Toetsing

Je kunt alleen aan de toets deelnemen als je aanwezig bent geweest bij alle onderwijsonderdelen.
De toetsstof bestaat uit de secties 1 t/m 4, 6 en 9 t/m 13 van de e-learning ToxTutor met de titels:

 •  Introduction to Toxicology
 •  Dose and Dose Response
 • Toxic Effects
 • Interactions
 • Risk Assessment
 • Introduction to Toxicokinetics
 • Absorption
 • Distribution
 • Biotransformation
 • Excretion

Docenten

 • Dr. RBT (Robbert) Verkooijen, arts M+G medische milieukunde, nucleair geneeskundige, stralingsdeskundige (SBD-CD) en toxicoloog (ERT)
 • H (Henk) Jans, arts M+G medische milieukunde, (bio)chemicus en gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS)
 • Dr. ir PTJ (Paul) Scheepers, universitair hoofddocent Risico-evaluatie en moleculaire epidemiologie, Radboud Universiteit Nijmegen, Toxicoloog (ERT) en gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS)

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Beoordelen van het binnenmilieu voor de gezondheid

Datum: 5 mrt '24

In het kort

In hoeverre is binnenlucht een risico voor de gezondheid? En hoe beoordeel je dat en wat zijn de mogelijkheden voor preventie. Dit onderwijs is een onderdeel van de opleiding arts medische milieukunde (1e fase M+G). Je kunt dit onderwijs volgen als bij- of nascholing.

Wat je leert

Inhoud

We brengen een belangrijk deel van ons leven binnen door. Voor de medische milieukunde is het binnenmilieu altijd een aandachtsgebied geweest als bron van een scala aan stoffen vanuit de binnenruimte. Tijdens de COVID-pandemie kwamen ventilatie en het binnenmilieu ook onder de aandacht als mogelijkheid om de verspreiding van het virus en mogelijk andere microben in te perken.

Tijdens dit onderdeel wordt ingegaan op factoren die de kwaliteit van het binnenmilieu beïnvloeden, zowel bouwkundig als wat betreft inrichting en gebruikers, en op mogelijkheden om de kwaliteit van het binnenmilieu te beïnvloeden, vooral door ventilatie.

Soort scholing

Presentatie over de achtergrond, gezondheidkundige risico’s en beoordeling van het binnenmilieu; bespreken van casuïstiek.

Na afloop van dit onderwijs

Na afloop ben je bekend met het binnenmilieu in brede zin en de relevantie voor de gezondheid. Je kent de basisprincipes voor de beoordeling van het binnenmilieu voor de gezondheid in verblijfsruimtes waaronder scholen, kindercentra en woningen. Verder ken je mogelijkheden om het binnenmilieu in gunstige zin te beïnvloeden. Je oefent aan de hand van casuïstiek om in de praktijk het binnenmilieu te beoordelen wat betreft gezondheidsrisico’s en hierover te adviseren aan burgers en gemeentes.

Voor wie

Medewerkers bij de GGD die betrokken zijn bij de beoordeling en advisering ten aanzien van het binnenmilieu. Het niveau van de cursus is beginner.

Docenten

De heer Dr.ir. R.T. (Rob) van Strien, adviseur milieu en gezondheid, afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam.

Toelatingseisen

Voorbereiding:

Iedere cursist denkt van te voren na over hoe en waar ventilatie/binnenmilieu invloed zou kunnen hebben op voorkomen en verspreiding van infectieziekten.

Ter discussie:
Moravska et al, A paradigm shift to combat indoor respiratory infection, Science 2021: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abg2025
Als achtergrondinformatie:
Handboek binnenmilieu 2007, hoofdstuk 2 en 4: https://www.rivm.nl/documenten/handboek-binnenmilieu-2007

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

NSPOH Avondacademie – Planetary Health

Datum: 28 feb '24

In het kort

Maak jij je ook zorgen om de toekomst van onze planeet? En voel je de urgentie als professional om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving? Laat je in één avond online bijscholen bij de NSPOH Avondacademie over Planetary Health.

Wat je leert

Als professional in de sociale geneeskunde ben je niet alleen een hoeder van individuele gezondheid, maar ook van de gezondheid van onze planeet. De online avondscholing Planetary Health brengt deze essentiële verbinding tot leven, en biedt handvatten en kennis die nodig zijn om de gezondheid van zowel mensen als de planeet te verbeteren.

Leer hoe klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, vervuiling en andere milieufactoren onze gezondheid beïnvloeden. Ontdek hoe je in de spreekkamer en daarbuiten een cruciale rol speelt, door naast de zorg voor individuele patiënten ook actief bij te dragen aan het voorkomen van milieugerelateerde gezondheidsproblemen. Planetary Health experts Ernst Jurgens en Nora van Gaal gaan met elkaar in gesprek over transdisciplinair samenwerken om complexe planetaire gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Schrijf je vandaag nog in voor de NSPOH Avondacademie Planetary Health!

Soort scholing

Een rondetafelgesprek tussen Ernst Jurgens, Nora van Gaal en gespreksleider Vera van Rijn. Je wordt actief betrokken bij het onderwijs door middel van een opdracht en je kan vragen stellen via de chat.

Na afloop van deze module

 • kan je toelichten hoe de gezondheid van mensen in verbinding staat met planetaire gezondheid;
 • kan je uitleggen hoe Planetary Health onderdeel uitmaakt van jouw functie en rol als professional;
 • kan je toelichten hoe transdisciplinaire samenwerking -op gebied van Planetary Health- eruit kan zien.

Voor wie

Deze uitvoering van de NSPOH Avondacademie is gericht op alle professionals werkzaam in de publieke- en arbeidsgezondheidszorg. De scholing is geschikt voor artsen, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam in de sociale geneeskunde. De diversiteit aan professionals zien wij als meerwaarde zodat we vanuit verschillende disciplines inzicht krijgen in dilemma’s die direct of indirect te maken hebben met Planetary Health, en die veel verder voeren dan de spreekkamer. Je hebt elkaar nodig!

Docenten

 • Ernst Jurgens, bedrijfsarts en medisch bioloog.
 • Nora van Gaal, AIOS 2e fase M+G, profielarts medische milieukunde en voorzitter werkgroep Planetary Health van de Jonge Arts Maatschappij + Gezondheid.

Toelatingseisen

HBO werk- en denkniveau.

Praktische informatie

 • De betaling kan enkel via iDEAL gedaan worden. Na de inschrijving ontvang je jouw betalingsbevestiging.
 • De scholing vindt plaats via Microsoft Teams. Je ontvangt de Teams-link een week voorafgaand aan het onderwijs.
 • Het onderwijs wordt opgenomen, bij de opname ben jij als deelnemer niet in beeld.
 • We vragen je, gedurende het onderwijs, jouw camera aan te zetten zodat we jou accreditatiepunten kunnen toekennen.
 • De NSPOH Avondacademie is geaccrediteerd avondonderwijs over actuele thema’s binnen de sociale geneeskunde. De scholingen vinden in februari, juni en november plaats.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Basisprincipes van lesgeven en begeleiden

Datum: 23 okt '23

In het kort

Wil jij je verder ontwikkelen in lesgeven en begeleiden van lerenden op de werkvloer? Maak kennis met de basisprincipes daarvan in deze tweedaagse scholing.

Wat je leert

Als professional is het belangrijk dat je lessen kunt opzetten en verzorgen. In een lerende organisatie gebruik je dagelijkse werksituaties als leermomenten en begeleid je collega’s of anderen in hun leerproces in de praktijk.

In deze tweedaagse module leer je de basisprincipes daarvan kennen aan de hand van verschillende modellen.
Op de eerste dag nemen we je mee aan de hand van verschillende theorieën en inzichten in het ontwikkelen en geven van onderwijs. Je ontvangt tips en tricks en gaat zelf oefenen. Op de tweede dag kijken we ook weer vanuit de theorie naar verschillende manieren van begeleiden en coachen en laten we je ook hierin een aantal manieren ervaren. Na afloop heb je een aantal handvatten voor jouw lessen en begeleidingsgesprekken en kun je keuzes maken op basis van de aangereikte theorie.

We wisselen theorie en praktijk af. Je gaat zelf oefenen en ervaren wat verschillende manieren van lesgeven en begeleiden met je kunnen doen.

Na afloop van deze module

 • kun je de belangrijkste basisprincipes van effectieve kennisoverdracht aan lerenden op de werkvloer benoemen en voorbeelden daarvan geven.
 • kun je een globaal lesplan opstellen.
 • kun je een, gedeelte van, een les verzorgen.
 • kun je een aantal vormen van het begeleiden van een lerende op de werkvloer benoemen en uitleggen wanneer je welke vorm gebruikt.
 • kun je enkele gesprekstechnieken, die geschikt zijn voor bij het begeleiden van een lerende op de werkvloer, gebruiken in een oefensituatie.

Voor wie

Professionals in de public en occupational health zoals artsen (ook artsen in opleiding), verpleegkundigen en (arbo)professionals die al enige ervaring hebben in lesgeven en begeleiden.

Docent

Het onderwijs wordt verzorgd door een ervaren docent en coach. Corine Sengers MA, is lange tijd werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening en als docent in het mbo. Daarnaast heeft ze ervaring in het coachen en begeleiden van verschillende mensen met leervragen op het gebied van werk en onderwijs. De afgelopen jaren werkte zij ook als intervisiebegeleider en gespreksleider Moreelberaad. Binnen het onderwijs geeft ze ook training en coaching aan startende docenten.

Praktische informatie

Mocht je accrediterende instelling er niet tussen staan en wil je wel graag punten voor jouw specialisme, neem dan minstens 6 weken voor de startdatum contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.