030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen Info over 3 medische vervolgopleidingen

Algemene informatie over de medische vervolgopleidingen

Sociale geneeskunde is onderverdeeld in de domeinen maatschappij & gezondheid en arbeid & gezondheid. De NSPOH biedt drie medische vervolgopleidingen voor (basis-)artsen binnen dit vakgebied:

De opleidingen verschillen inhoudelijk van elkaar. Maar de randvoorwaarden zijn veelal gelijk. Die hebben we op deze pagina voor je samengevoegd.
Lees hieronder meer over:

Flexibele opleiding

Al onze medische vervolgopleidingen duren bij een voltijdsaanstelling vier jaar. De opleiding tot arts Maatschappij en gezondheid is opgedeeld in twee fases, die ieder twee jaar duren.
We verwachten dat je voor minimaal 50% werkzaam bent in het vakgebied waarin je de opleiding volgt. Maar afhankelijk van jouw dienstverband, kan de opleiding langer duren. Als je parttime werkt wordt de praktijkopleiding naar rato verlengd. Bijvoorbeeld bij 80% werkzaam zijn, wordt de opleidingsduur 5 i.p.v. 4 jaar. De inhoud van de instituutsopleiding blijft daarbij gelijk tenzij er sprake is van vrijstelling.

Individueel programma

Bij de start van de opleiding maak je een individueel opleidingsplan. Daarin beschrijf je jouw persoonlijke leerdoelen. Op basis daarvan kies je keuze-onderwijs . Die modules volg je naast of volgend op het verplichte onderwijs.

Naast keuzeonderwijs kun je, in bepaalde gevallen, vrijstellingen krijgen. Denk je daarvoor in aanmerking te komen? Lees dan meer over de Individualisering opleidingsduur en gevolgen voor de deelnemer.

Op deze manier bieden wij een maatwerkopleiding tot medisch specialist, waarbij ieders competenties optimaal tot ontwikkeling komen.

De opleiding

Alle medische vervolgopleidingen bestaan voor 80% uit werken in de praktijk en voor 20% uit cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Dat betekent bij fulltime dienstverband gemiddeld vier dagen per week opleiding op de werkplek, als aios. Je ontwikkelt en oefent competenties onder begeleiding van de praktijkopleider en op basis van praktijkopdrachten.

Gemiddeld volg je één dag per week instituutsonderwijs. Dat sluit aan op de belangrijkste ontwikkelingen in het werkveld en is gericht op de dagelijkse praktijk van je werk. Je volgt verplichte modules en kiest daarnaast onderwijs dat jou in staat stelt om jouw persoonlijke doelstellingen te behalen.

De ontwikkeling van professionele competenties staat centraal. Je leert:

  • adequaat handelen in complexe beroepssituaties,
  • constructief samenwerken in multidisciplinair verband en
  • effectief communiceren.

De praktijkopleiding staat voorop en de instituutsopleiding sluit er naadloos op aan. Beide vormen van opleiding zijn een geïntegreerd geheel.

Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw leerproces. Je stelt een eigen portfolio samen om jouw competenties concreet te maken en je ontwikkeling te volgen.

Samen leren en werken is belangrijk bij de NSPOH. Ook multidisciplinair: artsen uit de verschillende opleidingen ervaren dat als een belangrijke meerwaarde. Er is veel contact met universiteiten en kenniscentra. Dat is goed voor je netwerk en op die manier houdt de wetenschappelijke tak van het vakgebied voeling met de behoeftes en wensen die in het werkveld spelen.

In goed overleg met de werkgever kun je op meerdere momenten in een jaar instromen.

Intake en leerroute

Heb je belangstelling voor één van onze medische vervolgopleidingen? Meld je dan aan via de knop ‘Direct inschrijven’ op de betreffende opleidingspagina. Voor UWV-aios geldt dat aanmelding alleen verloopt via de afdeling Opleidingen van de eigen organisatie.

Wij vragen je dan om informatie op te sturen, zoals een CV en kopieën van diploma’s. Na ontvangst daarvan nodigen wij je uit voor een intakegesprek. Dit kan zowel telefonisch plaatsvinden als persoonlijk, bij de NSPOH.

Tijdens het intakegesprek bespreken we je werksituatie, werkervaring, motivatie, verwachtingen.

Wanneer je na het intakegesprek besluit om de opleiding te volgen, ontvang je de overeenkomsten ter ondertekening. Vervolgens ontvang je een definitieve plaatsingsbevestiging.

Voortgang en toetsing

Gedurende de opleiding vinden voortgangsgesprekken plaats. Daarin bespreek je samen met je praktijk- en instituutsopleider jouw ontwikkeling.

Je wordt op onderdelen van het cursorisch onderwijs en de praktijkopleiding getoetst. Je opleiders hanteren een mix van toetsingsinstrumenten, waaronder (schriftelijke) toetsen, stageverslagen, praktijkopdracht, projectbesprekingen of presentaties.

Elk onderdeel dient minimaal met een voldoende afgesloten te worden. In het portfolio verzamel je alle producten die een bewijs leveren van je competentieontwikkeling. De opleiding is afgesloten wanneer je kunt aantonen dat je aan alle verplichtingen hebt voldaan en dat je competentieniveau voldoende is.

Toelatingseisen

Om aan de opleiding tot medisch specialist te kunnen deelnemen:

Zowel aios als praktijkopleider dienen voldoende tijd te krijgen voor de opleiding.

Kwaliteitsbewaking

Al onze medische vervolgopleidingen zijn ontwikkeld vanuit wensen en eisen uit het veld. Ze zijn opgezet volgens het CanMeds competentie model. Het curriculum is gebaseerd op Kritische Beroeps Activiteiten (KBA’s) zoals geformuleerd door de wetenschappelijke verenigingen.

Per (profiel-)opleiding is er een onderwijscommissie samengesteld. Zij adviseren de NSPOH over het opleidingsaanbod en het niveau van de opleiding. Ook zijn de commissies betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan.

Belastingvoordeel en financiering

In sommige gevallen zijn je studiekosten aftrekbaar van de belasting. Bekijk of dat in jouw geval ook zo is.

Voor de profielen Jeugdgezondheidszorg, Infectieziektebestrijding, Tuberculosebestrijding en Medische milieukunde kan je werkgever een aanvraag doen ter financiering van de opleiding. Het ministerie van VWS draagt via het Opleidingsfonds Zorg bij in de kosten van het cursorische onderwijs en de financiering van de niet-productieve uren van aios en opleider.

Aanvragen literatuur

Binnen je opleiding kan het voorkomen dat je wetenschappelijke literatuur nodig hebt. Bij je NSPOH-opleider kun je navragen hoe en waar je literatuur kunt vinden. Veel literatuur is openbaar beschikbaar via internet. Je werkgever verzorgt in principe de toegang tot literatuur die niet openbaar is. Vraag bij je werkgever na hoe dat geregeld is.
Voor deelnemers die geen toegang hebben tot wetenschappelijke literatuur via de werkgever, biedt de NSPOH de mogelijkheid om de artikelen bij de NSPOH op te vragen. Wij sturen je het artikel binnen 5 werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier.
Een aanvraagformulier vraag je op door een mail te sturen naar: bibliotheek@nspoh.nl