NSPOH

Master Public Health (MPH)

Maak de volgende stap in uw carrière!

 • Print
 • Send a friend
 • Verdiep uw kennis, verbreed uw blik

  U werkt in het brede veld van de volksgezondheid. U bent ambitieus en toe aan een volgende stap om uw impact te vergroten. Kies dan voor de opleiding Master of Public Health. In deze opleiding ontwikkelt u inhoudelijke en strategische kwaliteiten waarmee u nog meer kunt betekenen voor de volksgezondheid.

  De Master of Public Health (MPH) is een tweejarige postinitiële opleiding op wetenschappelijk niveau. 

  Geknipt voor u

  De ontwikkelingen in de volksgezondheid gaan razendsnel. De politieke en economische arena verandert. Zorgverzekeraars, gemeenten, huisartsen en bedrijven krijgen een nieuwe rol in de publieke gezondheid. Gezondheidsproblemen doen zich voor in allerlei sociale geledingen: in de wijk, op het werk, in de zorg en in het onderwijs. Er is grote behoefte aan excellente professionals die maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten kunnen vertalen naar beleidsadviezen en intersectorale aanpakken. Pak de handschoen op en volg deze opleiding.

  Wat u leert

  De Master of Public Health is gericht op verbreding en verdieping van uw kennis over volksgezondheid. U maakt kennis met nieuwe wetenschappelijke inzichten en ontwikkelt vaardigheden om die te vertalen naar verandering, vernieuwing en borging in de publieke gezondheidszorg. U leert zich bewegen in het dynamische krachtenveld van politiek, beleid, wetenschap. U wordt bruggenbouwer en weet partijen te verbinden. U versterkt uw positie als pleitbezorger voor de volksgezondheid in relatie tot het sociale domein.

  Deeltijd en uw eigen werksituatie als basis

  De Master of Public Health is een postinitiële, wetenschappelijke opleiding van twee jaar. Het is een deeltijdopleiding waarin u werk en studie combineert. De praktijkopdrachten zijn gebaseerd op casuïstiek uit uw eigen werkomgeving. Aan de hand van de eigen werksituatie werkt u aan verdieping van kennis, verbetering van vaardigheden en versterking van competenties.

  Voor wie

  (Aankomende) leidinggevenden, beleidsadviseurs, projectleiders en artsen die werken in de publieke gezondheidzorg: bij GGD’en, bij zorgverzekeraars, in thuiszorginstellingen, ROS’en, universiteiten, onderzoeks- of kennisinstituten, in het bedrijfsleven, etc. U hebt een academisch werk- en denkniveau en tenminste 3 jaar werkervaring. In uw afgeronde initiële opleiding hebt u al kennis gemaakt met wetenschappelijk onderzoek.

  Bevlogen programma-adviseurs

  De Master Public Health heeft drie programma-adviseurs die de (wetenschappelijke) kwaliteit van de opleiding borgen en bijdragen aan de ontwikkeling en samenhang van de opleidingsonderdelen: prof.dr.ir. Lex Burdorf, Erasmus MC. prof. Dr. Henk Garretsen, Tilburg University en prof.dr. Niek Klazinga, AMC-UvA.

  Docenten

  Het docententeam bestaat uit mensen die hun sporen in de publieke gezondheid ruimschoots hebben verdiend en die als geen ander weten hoe je beleid, onderzoek en praktijk verbindt, zoals:

  • prof.dr. Niek Klazinga (AMC-UvA en OECD)
  • dr.Maaike de Vries (RIVM)
  • prof.dr. Eddy Houwaart (MUMC)
  • prof.dr. Klasien Horstman (Maastricht University)
  • prof.dr.ir. Lex Burdorf (Erasmus Medisch Centrum)
  • prof.dr Silvia Evers, Maastricht University
  • drs. Marjolein Verstappen, directeur Achmea Foundation
  • prof.dr. Henk Garretsen, Tilburg University.

  U wordt daarnaast begeleid door vakinhoudelijke experts van de NSPOH.

  Kwaliteitsbewaking

  De onderwijscommissie adviseert de NSPOH over opleidingsaanbod en niveau van de opleiding . De onderwijscommissie is eveneens betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan.

  Uitstekende resultaten

  De Master of Public Health is een doelgerichte opleiding met concrete resultaten. Na afronding:

  • heeft u uw kennis over de publieke gezondheid verbreed en verdiept.
  • kunt u wetenschappelijke kennis over de volksgezondheid integreren en vertalen naar veranderingen en vernieuwingen in beleid en praktijk.
  • bent u in staat een praktijkvraag te vertalen naar een onderzoeksvraag, een onderzoek op te zetten en de resultaten ervan te vertalen naar verandering en vernieuwing.
  • weet u hoe u rekening houdt met het dynamische krachtenveld van politici, professionals, praktijkmensen en beleidsmakers.
  • kunt u multidisciplinaire en interdisciplinaire vraagstukken oplossen.
  • kunt u vernieuwingen implementeren en borgen.
  • bent u in staat om partijen te verbinden in een intersectorale aanpak.
  • bent u een sterke pleitbezorger en kunt u volksgezondheid succesvol op de agenda plaatsen van andere partijen.

  Opbouw

  De opleiding bestaat uit drie blokken van modules met elk een eigen focus en een onderzoek. Elk blok is samengesteld uit modules, die u ook los kunt volgen. Aan de hand van problemen uit de eigen werksituatie werkt u aan verdieping van kennis en vaardigheden over de analyse van volksgezondheidsproblemen, ontwikkeling van beleid en de borging ervan. U verricht zelf ook een onderzoek op een onderwerp uit uw eigen werkpraktijk.

  1. Analyse in de publieke gezondheid

  In dit eerste blok leert u trends en ontwikkelingen herkennen in de publieke gezondheidzorg. U kunt indicatoren voor de staat van de gezondheid en de impact van interventies in kaart brengen. U ontdekt vervolgens hoe u een goede afweging maakt over de inzet van interventies in en buiten de directe scope van de publieke gezondheid. Dat doet u op basis van bewijs over de effectiviteit en implementeerbaarheid en door een afweging te maken van kosten en baten. Het blok sluit af met een analyse die u maakt van een volksgezondheidsprobleem in uw eigen werkomgeving.

  Binnen blok 1 volgt u onderstaande modules:

  2. Beleid, strategie en vernieuwing in de publieke gezondheid

  In dit tweede blok verdiept u uw kennis van de dynamiek van beleidsprocessen en politieke besluitvorming. Ook krijgt u inzicht in de maatschappelijke opgaven en spelregels in andere beleidsdomeinen van de publieke dienstverlening. Het is een hele opgave om samen met alle partijen een vernieuwend integraal beleid te bepalen waarbij gezondheids- en andere maatschappelijke maatregelen elkaar versterken. Die opgave vergt leiderschap, en vaardigheden als onderhandelen, strategisch opereren en regisseren.

  Binnen blok 2 volgt u onderstaande modules:

  3. Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid

  In dit derde blok ligt de nadruk op besturingsvraagstukken die te maken hebben met de kwaliteit en borging van de publieke gezondheid. U verdiept uw kennis over de taken van de overheid, instellingen en beroepsgroepen in de publieke gezondheid. Ook maakt u kennis met instrumenten voor het beoordelen van de uitvoering van taken en de borging van beleid.

  In het Action Learning-traject leert u aan de hand van een eigen concrete vraag om uw handelen te verbeteren en daarop te reflecteren.

  Binnen blok 3 volgt u onderstaande modules:

  Onderzoekslijn

  Aan het begin van blok 2 start u met een eigen onderzoek. U volgt eerst twee modules over kwantitatief en kwalitatief onderzoek. U leert wetenschappelijke informatie op waarde te beoordelen voor de praktijk. U voert een eigen praktijkgericht onderzoek uit en schrijft daarover een publicabel artikel.Voor het onderzoek volgt u onderstaande modules:

  Keuzeonderwijs

  U volgt 10 dagen onderwijs naar eigen keuze. Dat biedt u de mogelijkheid om uw competenties te verdiepen of te verbreden. Keuzeonderwijs kan betrekking hebben op inhoudelijke kennis over de publieke gezondheid of op het versterken van uw professionele vaardigheden (bijvoorbeeld in leiderschap, beleidsadvisering, programma management of presentatievaardigheden).

  Aanmelding, intake en begeleiding

  Na aanmelding nodigen wij u uit voor een intakegesprek met een van onze opleiders. Hierin wordt besproken welke competenties u al beheerst en welke u wilt ontwikkelen. Tijdens de studie voert u voortgangsgesprekken met uw opleider.

  Wilt u persoonlijk overleggen, neemt u dan contact op met een opleider van het MPH-team. Een afspraak maakt u via het MPH-secretariaat: telefoon 030 - 810 05 00.

  Wanneer

  De opleiding start 6 september 2017. U kunt de opleidingsonderdelen ook los volgen. De opleiding kan in twee jaar worden afgerond  en moet in uiterlijk drie jaar afgerond zijn.

  Contactdagen en locatie

  U heeft één keer per week of één keer in de twee weken een contactdag. Een contactdag duurt van 09.30 tot 16.30 uur. Het onderwijs vindt meestal in Utrecht plaats.

  Studiebelasting en begeleiding

  De studiebelasting is 1.680 uur, oftewel 60 EC (European Credits). De gemiddelde studiebelasting is 12 uur per week. Zelfstudie en zelfstandig werken aan moduleopdrachten en het artikel vormen belangrijke onderdelen van de studie. Bij de moduleopdrachten ontvangt u begeleiding van een opleider van de NSPOH. U voert ook een aantal gesprekken om uw studievoortgang te bespreken.

  Aantal deelnemers

  Maximaal 20

  Kosten

  De prijs voor de opleiding bedraagt € 29.750 (prijspeil 2017). Hierbij zijn koffie/thee, lunch en studiehandleiding inbegrepen en dit is exclusief keuzeonderwijs.

  Belastingvoordeel

  Zijn uw studiekosten aftrekbaar van de belasting? Klik hier

  Accreditatie / Erkenning

  Modules uit de opleiding Master of Public Health zijn geaccrediteerdin het kader van de herregistratie (wet BIG) voor bij- en nascholing van sociaal-geneeskundigen in de hoofdstroom Maatschappij & Gezondheid én door het College voor Accreditatie Huisartsen. Accreditatie voor verpleegkundigen (V&VN) is ook mogelijk. 

  Verbetering volksgezondheid

  Afgestudeerde Masters Public Health weten hoe belangrijk wetenschappelijke kennis voor public health is. Maar niet alleen dát. Ook kennis over de context én professionele kennis (ervaringskennis) doen ertoe. Tijdens de opleiding bij de NSPOH leren deelnemers deze soorten kennis in samenhang toe te passen. Daarmee dragen ze aantoonbaar bij aan de verbetering van de volksgezondheid.
  Dr. Jolanda F.E.M. Keijsers
  epidemioloog, TNO Gezond Leven

  Naar een gezonde Nederlandse bevolking

  “Door de Master of Public Health kan ik me in de wereld van de publieke gezondheidzorg ontplooien. Mijn werk in de praktijk is vaak pionieren. De opleiding inspireert mij om betere professionele keuzes te maken. Dat helpt me om beleid te maken dat aansluit bij de behoeften van burgers. Ik werk nu aan een eigen onderzoek."
  Neelke Krijgsman-van den Broek, deelnemer MPH opleiding
  verpleegkundige Dienst Gezondheid & Jeugd, Dordrecht

  Zicht op de wereld van de publieke gezondheidszorg

  "Het inspireert me dat bij de Master of Public Health van de NSPOH kopstukken uit het veld met ons hun visie delen en bediscussiëren. Door de opleiding heb ik nu een bredere kijk op de wereld van de publieke gezondheidszorg. Met ruimte voor het gebruik van casussen uit de eigen praktijk, sluit de opleiding goed aan op het dagelijkse werk. De aangereikte handvatten stellen mij in staat om als professional bij te dragen aan de verbetering van de zorg in Nederland. NSPOH bedankt!”
  Berend Mosk, deelnemer MPH opleiding
  adviseur, Zorginstituut Nederland, Diemen

  Youtube

  Zie in het filmpje hieronder hoe de Master Public Health (MPH) opleiding de blik op volksgezondheid kan verruimen en verdiepen. Een deelnemer vertelt.

  Drie bevlogen programma-adviseurs

  Prof.dr. Henk F.L. Garretsen

  Prof.dr. Niek S. Klazinga

  Prof.dr.ir. Lex Burdorf

  Academisch verankerd

  "Ik vind de Master of Public Health een uitstekende opleiding voor professionals die hun inhoudelijke en strategische kwaliteiten verder willen vergroten. Voor mensen die werken in de publieke gezondheidszorg is het belangrijk dat zij beleid, onderzoek en praktijk goed met elkaar verbinden. Deze postinitiële opleiding geeft inzicht in de belangen en de positie van belangrijke actoren in de public health."
  Prof.dr. Henk F.L. Garretsen, Hoogleraar Tranzo, Tilburg University Scientific Centre for Care and Welfare

  MPH-professional beïnvloeder van beleid

  "Het zijn natuurlijk clichés, maar daarmee is de boodschap niet minder waar; de gezondheidszorg heeft behoefte aan professionals die overzicht hebben over het geheel en weten hoe doeltreffend andere partijen zoals beleidsmakers te beïnvloeden tot het ondernemen van acties die meetbaar bijdragen aan verbetering van de volksgezondheid. De MPH leidt hiertoe bij uitstek op."
  Prof.dr. Niek S. Klazinga, Sociale Geneeskunde, UvA/AMC, programmaleider Health Care Quality Indicators bij de OECD

  Verhoog je effectiviteit

  “Publieke gezondheid is een complex en uitdagend werkterrein. Effectieve professionals kunnen deze complexiteit goed doorgronden, relevante oplossingen aandragen en beleidsmakers van nut en noodzaak overtuigen. De Master of Public Health daagt je uit om je eigen effectiviteit verder te ontwikkelen door voortdurende koppeling van kennis aan beleid en praktijk.”
  Prof.dr.ir. Lex Burdorf, Erasmus MC, programma-adviseur