030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Ioniserende straling

Datum: 15 apr '24

In het kort

Dit is een 2-daagse module die deel uitmaakt van de opleiding tot arts medische milieukunde. Je leert over verschillende soorten straling, relevante bronnen voor de publieke gezondheid en de organisatiestructuur voor stralingsincidenten. Je oefent met een aantal scenario’s.

Wat je leert

Artsen en adviseurs werkzaam in de medische milieukunde en GAGS-en kunnen in hun werk te maken krijgen met vraagstukken over ioniserende straling en de mogelijke gezondheidseffecten ervan.

Omdat deze in de praktijk weinig voorkomen, is de eerste cursusdag geschikt als eerste kennismaking en basis voor vragen waar je in de praktijk van je werk mee te maken kan krijgen op gebied van gezondheidsaspecten van ioniserende straling en daarnaast te weten waar je voor meer informatie terecht kan.

In de tweede cursusdag maak je kennis met praktijkscenario’s en het netwerk van organisaties die zich bezig houden met incidenten met ioniserende straling, voorbereiding erop en landelijke adviezen over gezondheidskundige aspecten als besmetting en jodiumprofylaxe.

Soort scholing

Interactieve presentatie met scenariostudies.

Na afloop van de module

 • Ben je bekend met de kenmerken van verschillende soorten straling, dosis, risico en effecten op het menselijk lichaam, zowel in- als uitwendig.
 • Ken je de rol van de GGD/GAGS in advisering hierbij en risicoperceptie en risicocommunicatie specifiek bij dit onderwerp.
 • Ken je de landelijke organisatiestructuur omtrent stralingsincdenten.
 • Heb je geoefend met een aantal scenario’s.

Voor wie

GAGS in opleiding, artsen m+g werkzaam in de medische milieukunde en MMK-adviseurs.

Docenten

 • Dr. F.E. (Frans) Greven, toxicoloog ERT en GAGS |Coördinator Medische Milieukunde, GGD Groningen.
 • Astrid Spijkerboer, Stralingsbeschermingsdeskundige | CS Veiligheid, Arbo & Milieu (VAM) | Sanquin.
 • H.G.H.B. (Herman) Schreurs, MSHE | Hoofd afdeling Stralingsincidenten Monitoring en Advies, Centrum Veiligheid (VLH), RIVM.
 • Dr. R.B.T. (Robbert) Verkooijen, arts maatschappij en gezondheid (MMK), nucleair geneeskundige, stralingsdeskundige (SBD-CD), toxicoloog (ERT) | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), Divisie Vitale Functies, Universitair Medisch Centrum Utrecht (NVIC).

Toelatingseisen

Voorbereiding
Als basiskennis, lees de Syllabus Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten, hoofdstukken 0, 1 en 6.

Optioneel
Lees hoofdstuk 7, 8 en 9 van de operationele handreiking Stralingsincidenten veiligheidsregio’s.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Milieugerelateerde gehooraandoeningen

Datum: 8 apr '24

In het kort

Dit onderdeel is een medische toepassing van het onderwijs over gezondheidseffecten van geluid.. Wat zo vanzelfsprekend lijkt is dat zeker niet. Een luisterend oor kunnen bieden. Gehoord worden. Binnen de gezondheidszorg is het gesprek met de patiënten de manier waarop informatie en kennis gedeeld worden. Echter het gehoor kan in deze een beperking zijn die niet bewust opgemerkt wordt.

Wat je leert

Inhoud

Je kunt onderwijs volgen als bij- of nascholing. Dit onderwijs is ook een onderdeel van de opleiding arts medische milieukunde (1e fase M+G).

Centraal staat de klinische presentatie, beoordeling en aanpak van klachten van het gehoor en aanpalende organen die toegeschreven worden aan omgevingsgeluid. Aan de hand van een aantal casussen krijg je een beeld van de klinische benaderingswijze binnen de audiologische revalidatie.

Soort scholing

Presentatie met opdrachten aan de hand van casuïstiek.

Na afloop van deze module

Na afloop heb je een beeld van de klinische presentatie en aanpak van klachten over het gehoor en wat een audiologisch centrum hierin kan betekenen. Hiermee heb je een basis om burgers en beleidsmakers te informeren over dit type meldingen in de publieke gezondheid.

Voor wie

Verpleegkundige mmk, adviseur mmk, arts medische milieukunde met beperkte ervaring in de beoordeling van gehoorsproblematiek.

Docenten

 • Ir. DJWM (Dyon) Scheijen, klinisch fysicus – audioloog. Adelante, Hoensbroek

Toelatingseisen

Niveau
Beginner, weinig tot geen ervaring met de advisering over (milieu gerelateerde) gehoorproblematiek.

Voorbereiding
Er is geen voorbereiding nodig. Dit onderwijsonderdeel is geschikt voor medewerkers met een beperkte ervaring in de beoordeling en advisering van gehoorklachten.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden

Datum: 8 apr '24

In het kort

Burgers en beleidsmakers hebben vaak vragen over gezondheidsrisico;s van antennes en andere bronnen van elektromagnetische velden en straling. Als adviseur milieu & gezondheid heb je kennis nodig van de wetenschappelijke stand van zaken hieromtrent.

Wat je leert

Inhoud

Waar en hoe word je blootgesteld aan elektromagnetische velden en straling? Bekende bronnen zijn mobiele telefonie en hoogspanningslijnen, maar ook over wifi maken mensen zich nogal eens zorgen voor hun gezondheid. In dit onderwijs zal een toelichting gegeven worden op de natuurkundige achtergrond van het elektromagnetisch spectrum en toepassingen daarvan. De mogelijke effecten van ELF-EMV (elektriciteitsnet) en RF-EMV (draadloze communicatie) op de humane gezondheid worden toegelicht aan de hand van wetenschappelijke literatuur. Speciale aandacht is er voor recente technische ontwikkelingen (5G, energietransitie), de adviezen van de Gezondheidsraad en huidig beleid met ihb aandacht voor het voorzorgprincipe. Tot slot zal ingegaan worden op het soort vragen dat de GGD krijgt.

Soort scholing

Presentatie over de achtergrond, gezondheidskundige risico’s en bespreken casuïstiek.

Na afloop van deze module

ben je bekend met het begrip elektromagnetische velden in brede zin, de bronnen in de leefomgeving en de relevantie voor de gezondheid.. Je kunt een schatting geven van gezondheidsrisico’s door elektromagnetische velden en hierover communiceren met beleidsmakers en burgers. Verder heb je kennisgemaakt met het kennisplatform elektromagnetische velden.

Voor wie

Verpleegkundige mmk, adviseur mmk, arts medische milieukunde met beperkte ervaring in de advisering bij elektromagnetische velden.

Docenten

 • De heer Dr.ir. R.T. (Rob) van Strien, adviseur milieu en gezondheid, afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam.

Toelatingseisen

Niveau
Beginner, weinig tot geen ervaring met de beoordeling van electromagnetische velden als gezondheidsrisico.

Voorbereiding

Neem een casus mee met een vraag over elektromagnetische velden/straling. Iets wat speelt of gespeeld heeft in je werk of daarbuiten. Zoek informatie op de website van het Kennisplatform EMV&G over jouw casus.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Gezondheidskundige beoordeling van omgevingsgeluid

Datum: 8 apr '24

In het kort

Dit onderwijs is een onderdeel van de opleiding arts medische milieukunde (1e fase M+G). Je kunt dit onderwijs volgen als bij- of nascholing.

Wat je leert

Inhoud

Geluid is een bron van hinder en onafhankelijk daarvan een bron van gezondheidsverlies. De volgende onderwerpen komen aan bod: basisprincipes geluid, verschil fysisch verschijnsel en menselijke waarneming, veel gebruikte dosismaten, lichamelijke reactie op geluid, gezondheidseffecten, gezondheidskundige normen en advisering.

Soort scholing

In de ochtend is er een presentatie van de achtergrond, gezondheidskundige risico’s, de beoordeling en advisering van geluid als gezondheidsrisico.

In de middag gaan we met de fiets op pad om een aantal situaties betreffende omgevingsgeluid te bezoeken. Zorg dus dat je een (OV-)fiets ‘s morgens naar de GGD komt.

Na afloop van deze module

Na dit dagdeel onderwijs ben je op de hoogte en kun je werken met:

 • De basisprincipes van geluid en de voortplanting daarvan;
 • verschil in waargenomen en gemeten geluidssterkte;
 • gezondheidskundige effecten van blootstelling aan geluid;
 • verschillende dosis-respons curves tussen geluid en gezondheid;
 • de relatie tussen de gehanteerde normen en gezondheidskundige advisering.

Docenten

 • Mw.ir. R.(Rita) Slob, teammanager team Gezondheid&Milieu. GGD Rotterdam-Rijnmond.

Toelatingseisen

Niveau
Beginner, weinig tot geen ervaring met de beoordeling van geluid als gezondheidsrisico.

Voorbereiding
Lees GGD-richtlijn Omgevingsgeluid en Gezondheid, hoofdstuk 1 en 3.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Engels voor de arboprofessional

Datum: 27 mrt '24

In het kort

Krijg je in je werk als arboprofessional regelmatig Engelssprekende cliënten op je spreekuur? Heb je moeite met de Engelse vertaling van bedrijfsgeneeskundige termen en/of het opstellen van een Engelstalige rapportage? Volg dan deze toepasbare module. Een must voor elke arboprofessional die Engels moet spreken en schrijven!

Wat je leert

Waarom je als arboprofessional beter Engels wilt kunnen spreken en schrijven

De module bestaat een e-learning, een online trainingssessie spreekvaardigheid en een online trainingssessie schrijfvaardigheid. Tussen de trainingssessies oefen je het taalgebruik in de eigen praktijk. Na beide bijeenkomsten kun je een jaar lang onbeperkt blijven oefenen met de e-learning.

E-learning

Met de e-learning kan je je Engels oefenen en verbeteren. Het systeem vertelt je wat je moet herhalen en wanneer. De e-learning past zich volledig aan jouw persoonlijke leerstijl en -snelheid aan: opdrachten waarop je een fout antwoord geeft worden eerder en vaker herhaald dan opdrachten waarop je een juist antwoord geeft.

Trainingssessies spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid

Je oefent gesprekken met cliënten met behulp van een gespreksmodel. Voor de schrijfvaardigheidstraining ontvang je twee Engelstalige standaardmodellen voor rapportage. De ene variant bevat zo natuurlijk mogelijk taalgebruik, de andere variant bevat taalgebruik dat aansluit op jouw niveau. Je kiest zelf de taal die je wilt en kunt gebruiken. Verder ontvang je standaardzinnen voor in de rapportage.

Wat je NIET leert in deze module

Het meedoen aan deze workshop leidt er nadrukkelijk niet toe dat je spontane taalgebruik verbetert, sprekend noch schrijvend. Je krijgt wel inzicht in hoe op jouw taalniveau een spreekuur in het Engels beter zou kunnen verlopen.

Soort scholing

E-learning, oefenmateriaal, modellen, presentatie en spreek- en schrijfvaardigheid opdrachten wisselen elkaar af.

Na afloop van deze module

 • kan je mondeling adequaat bedrijfsgeneeskundige informatie delen met cliënten, leidinggevenden en medewerkers in het Engels;
 • kan je schriftelijk adequaat bedrijfsgeneeskundige informatie delen met cliënten, leidinggevenden en medewerkers in het Engels.

Voor wie

Bedrijfsartsen, arboverpleegkundigen, praktijkondersteuner bedrijfsarts. Wil jij als arboprofessional deelnemen aan deze module, maar staat jouw specialisme er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door een specialist in Engels taal en schrijfvaardigheid. De docent is afkomstig van Ziggurat taaltrainingen.

Toelatingseisen

Je instroomniveau wordt voorafgaand aan de trainingen getoetst. Je kunt aan de hand van het resultaat van deze toets van deelname worden uitgesloten.

Praktische informatie

Je kunt je inschrijven tot drie weken voorafgaand aan de start van de module. Dit in verband met de toelatingstest en het toesturen van de voorbereidende e-learning. In deze module werken wij samen met onze partner Ziggurat Taaltrainingen.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Forensische fotografie

Datum: 18 mrt '24

In het kort

Een duidelijke foto van (mogelijk) letsel is een essentieel onderdeel van goede verslaglegging. Ondersteunende foto’s kunnen doorslaggevend zijn in het wel of niet melden van een casus bij Veilig Thuis, een verzoek om aanvullend medisch onderzoek en kan het verschil betekenen tussen vrijspraak en veroordeling. Maar een goede foto maken, hoe doe je dat precies?

Wat je leert

Wat is er nodig om goede foto’s te maken? Tijdens de ochtend leer je je camera beter kennen, verdiep je je kennis van fototechnieken en krijg je gerichte instructies hoe je op de juiste manier forensische foto’s maakt.

In de middag gaan we de theorie toepassen in de praktijk. Je oefent met het maken van top-teen-foto’s en letselfoto’s op een pop en lotusacteur. Naast de fotografie techniek staat ook het op het gemak stellen van de persoon tijdens het fotograferen centraal.

Soort scholing

Presentatie, afgewisseld met oefenopdrachten met een pop en lotus. Beoordelen van elkaars foto’s.

Na afloop van deze module kan je

 • De grondbeginselen van camera en fotografie toelichten;
 • top-teenfoto’s en letselfoto’s beoordelen en maken volgens criteria aan compositie en kwaliteit;
 • een forensisch-medische fotoserie maken;
 • een mogelijk slachtoffer van letsel op het gemak stellen tijdens het fotograferen.

Voor wie

Forensisch artsen, Vertrouwensartsen.

Ben je geen forensisch arts of vertrouwensarts, maar heb je toch belangstelling in deze module? Neem dan contact op.

Docenten

André van den Bos, docent visualisatie aan de Politieacademie. Voorheen werkzaam als medisch fotograaf en medisch forensisch fotograaf.

Toelatingseisen

Het meebrengen van een eigen spiegelreflex, systeem- of compactcamera evenals het hebben van basiskennis over de werking van de meegebrachte camera is een vereiste voor deelname aan deze module. Fotografeer je voor je werk enkel met een mobiele telefoon, maar heb je wel een camera (of kun je er een lenen)? Dan kun je deze module volgen.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Toxicologie voor de medische milieukunde: basisprincipes

Datum: 7 mrt '24

In het kort

In deze cursus leer je toxicologische begrippen. Die heb je nodig om verder te leren over de toxicologische risicobeoordeling van stoffen. De cursus maakt deel uit van het curriculum voor artsen medische milieukunde en heeft een beginnersniveau.

Wat je leert

Om een toxicologische risicobeoordeling te kunnen uitvoeren is het van belang dat je de basisprincipes van de toxicologie en de toxicologische risicobeoordeling leert toepassen. Begrippen die in de module aan de orde komen zijn toxiciteit (hazard/risk), blootstellingsbeoordeling, dosis–respons relatie met en zonder drempelwaarde, toxicokinetiek (opname, verdeling, metabolisme en uitscheiding) en toxicodynamiek.

Soort scholing

E-learning, hoorcollege, werkcollege met opdrachten aan de hand van casuitiek.

Na afloop van deze module:

 • Ben je bekend met de begrippen toxicokinetiek en toxicodynamiek en hoe ze worden toegepast binnen de toxicologie.
 • Ken je de dosis-responstheorie en weet hoe die wordt gebruikt bij het bepalen van een veilige dosis.
 • Kun je de basisprincipes van de toxicologie onderbouwd toepassen in een eenvoudige toxicologische risicobeoordeling.

Voor wie

Adviseurs en artsen die in hun werk te maken hebben met het schatten van gezondheidsrisico’s voor omwonenden van blootstelling aan toxische stoffen.

Toelatingseisen

Niveau

Deze cursus is voor beginners.

Voorbereiding

Er is voorafgaande aan de cursus geen voorbereiding nodig.

Er wordt gewerkt met de e-learning ToxTutor.
Daarnaast is het handboek Toxicologie geschikt om door te nemen en als naslagwerk: Laura Robinson: A practical guide to toxicology and human health risk assessment (H1 t/m H5)
Als alternatief kun je ook gebruiken Klaassen & Watkins: Casarett & Doull’s Essentials of toxicology (H2, H3, H5, H7)

Het is de bedoeling dat je dit boek zelf aanschaft of leent voor bestuderen.

Toetsing

Je kunt alleen aan de toets deelnemen als je aanwezig bent geweest bij alle onderwijsonderdelen.
De toetsstof bestaat uit de secties 1 t/m 4, 6 en 9 t/m 13 van de e-learning ToxTutor met de titels:

 •  Introduction to Toxicology
 •  Dose and Dose Response
 • Toxic Effects
 • Interactions
 • Risk Assessment
 • Introduction to Toxicokinetics
 • Absorption
 • Distribution
 • Biotransformation
 • Excretion

Docenten

 • Dr. RBT (Robbert) Verkooijen, arts M+G medische milieukunde, nucleair geneeskundige, stralingsdeskundige (SBD-CD) en toxicoloog (ERT)
 • H (Henk) Jans, arts M+G medische milieukunde, (bio)chemicus en gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS)
 • Dr. ir PTJ (Paul) Scheepers, universitair hoofddocent Risico-evaluatie en moleculaire epidemiologie, Radboud Universiteit Nijmegen, Toxicoloog (ERT) en gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS)

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Beoordelen van het binnenmilieu voor de gezondheid

Datum: 5 mrt '24

In het kort

In hoeverre is binnenlucht een risico voor de gezondheid? En hoe beoordeel je dat en wat zijn de mogelijkheden voor preventie. Dit onderwijs is een onderdeel van de opleiding arts medische milieukunde (1e fase M+G). Je kunt dit onderwijs volgen als bij- of nascholing.

Wat je leert

Inhoud

We brengen een belangrijk deel van ons leven binnen door. Voor de medische milieukunde is het binnenmilieu altijd een aandachtsgebied geweest als bron van een scala aan stoffen vanuit de binnenruimte. Tijdens de COVID-pandemie kwamen ventilatie en het binnenmilieu ook onder de aandacht als mogelijkheid om de verspreiding van het virus en mogelijk andere microben in te perken.

Tijdens dit onderdeel wordt ingegaan op factoren die de kwaliteit van het binnenmilieu beïnvloeden, zowel bouwkundig als wat betreft inrichting en gebruikers, en op mogelijkheden om de kwaliteit van het binnenmilieu te beïnvloeden, vooral door ventilatie.

Soort scholing

Presentatie over de achtergrond, gezondheidkundige risico’s en beoordeling van het binnenmilieu; bespreken van casuïstiek.

Na afloop van dit onderwijs

Na afloop ben je bekend met het binnenmilieu in brede zin en de relevantie voor de gezondheid. Je kent de basisprincipes voor de beoordeling van het binnenmilieu voor de gezondheid in verblijfsruimtes waaronder scholen, kindercentra en woningen. Verder ken je mogelijkheden om het binnenmilieu in gunstige zin te beïnvloeden. Je oefent aan de hand van casuïstiek om in de praktijk het binnenmilieu te beoordelen wat betreft gezondheidsrisico’s en hierover te adviseren aan burgers en gemeentes.

Voor wie

Medewerkers bij de GGD die betrokken zijn bij de beoordeling en advisering ten aanzien van het binnenmilieu. Het niveau van de cursus is beginner.

Docenten

De heer Dr.ir. R.T. (Rob) van Strien, adviseur milieu en gezondheid, afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam.

Toelatingseisen

Voorbereiding:

Iedere cursist denkt van te voren na over hoe en waar ventilatie/binnenmilieu invloed zou kunnen hebben op voorkomen en verspreiding van infectieziekten.

Ter discussie:
Moravska et al, A paradigm shift to combat indoor respiratory infection, Science 2021: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abg2025
Als achtergrondinformatie:
Handboek binnenmilieu 2007, hoofdstuk 2 en 4: https://www.rivm.nl/documenten/handboek-binnenmilieu-2007

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

NSPOH Avondacademie – Planetary Health

Datum: 28 feb '24

In het kort

Maak jij je ook zorgen om de toekomst van onze planeet? En voel je de urgentie als professional om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving? Laat je in één avond online bijscholen bij de NSPOH Avondacademie over Planetary Health.

Wat je leert

Als professional in de sociale geneeskunde ben je niet alleen een hoeder van individuele gezondheid, maar ook van de gezondheid van onze planeet. De online avondscholing Planetary Health brengt deze essentiële verbinding tot leven, en biedt handvatten en kennis die nodig zijn om de gezondheid van zowel mensen als de planeet te verbeteren.

Leer hoe klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, vervuiling en andere milieufactoren onze gezondheid beïnvloeden. Ontdek hoe je in de spreekkamer en daarbuiten een cruciale rol speelt, door naast de zorg voor individuele patiënten ook actief bij te dragen aan het voorkomen van milieugerelateerde gezondheidsproblemen. Planetary Health experts Ernst Jurgens en Nora van Gaal gaan met elkaar in gesprek over transdisciplinair samenwerken om complexe planetaire gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Schrijf je vandaag nog in voor de NSPOH Avondacademie Planetary Health!

Soort scholing

Een rondetafelgesprek tussen Ernst Jurgens, Nora van Gaal en gespreksleider Vera van Rijn. Je wordt actief betrokken bij het onderwijs door middel van een opdracht en je kan vragen stellen via de chat.

Na afloop van deze module

 • kan je toelichten hoe de gezondheid van mensen in verbinding staat met planetaire gezondheid;
 • kan je uitleggen hoe Planetary Health onderdeel uitmaakt van jouw functie en rol als professional;
 • kan je toelichten hoe transdisciplinaire samenwerking -op gebied van Planetary Health- eruit kan zien.

Voor wie

Deze uitvoering van de NSPOH Avondacademie is gericht op alle professionals werkzaam in de publieke- en arbeidsgezondheidszorg. De scholing is geschikt voor artsen, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam in de sociale geneeskunde. De diversiteit aan professionals zien wij als meerwaarde zodat we vanuit verschillende disciplines inzicht krijgen in dilemma’s die direct of indirect te maken hebben met Planetary Health, en die veel verder voeren dan de spreekkamer. Je hebt elkaar nodig!

Docenten

 • Ernst Jurgens, bedrijfsarts en medisch bioloog.
 • Nora van Gaal, AIOS 2e fase M+G, profielarts medische milieukunde en voorzitter werkgroep Planetary Health van de Jonge Arts Maatschappij + Gezondheid.

Toelatingseisen

HBO werk- en denkniveau.

Praktische informatie

 • De betaling kan enkel via iDEAL gedaan worden. Na de inschrijving ontvang je jouw betalingsbevestiging.
 • De scholing vindt plaats via Microsoft Teams. Je ontvangt de Teams-link een week voorafgaand aan het onderwijs.
 • Het onderwijs wordt opgenomen, bij de opname ben jij als deelnemer niet in beeld.
 • We vragen je, gedurende het onderwijs, jouw camera aan te zetten zodat we jou accreditatiepunten kunnen toekennen.
 • De NSPOH Avondacademie is geaccrediteerd avondonderwijs over actuele thema’s binnen de sociale geneeskunde. De scholingen vinden in februari, juni en november plaats.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Leren van tuchtzaken voor de bedrijfsarts

Datum: 5 feb '24

In het kort

Jaarlijks worden circa 650 tuchtklachten over artsen ingediend bij de regionale tuchtcolleges. Ben je benieuwd naar het tuchtrecht, de bijbehorende procedure en vooral wat je kunt doen om een tuchtzaak te voorkomen? Schrijf je dan in voor deze module Leren van tuchtzaken voor de bedrijfsarts!

Wat je leert

Het tuchtrecht in Nederland is bedoeld om de kwaliteit van gezondheidszorg te bewaken én te verbeteren. Dat stimuleert het tuchtcollege door casuïstiek te delen. Tijdens deze interactieve middag wordt uitleg gegeven over het tuchtrecht voor artsen in zijn algemeenheid, de bijbehorende procedure en wat je kunt doen om een tuchtzaak te voorkomen. Vervolgens gaan we dieper in op enkele tuchtzaken en wat je als bedrijfsarts of arts in opleiding tot bedrijfsarts kunt leren van deze zaken op vlak van:

 • de eigen rol en titelgebruik.
 • dossiervoering.
 • vaststellen van belastbaarheid.
 • de terugkoppeling aan werkgever/werknemer.
 • supervisie van a(n)ios.
 • privacy.

Na afloop van deze module:

 • weet je hoe het tuchtrecht in zijn algemeenheid werkt en wat de bijbehorende procedure is.
 • kan je de belangrijke leerpunten die in zijn algemeenheid, op basis van casuïstiek vanuit tuchtzaken in de bedrijfsgeneeskunde te trekken zijn, benoemen.
 • weet je hoe je een tuchtzaak kan voorkomen.
 • kan je zelfstandig leerpunten op basis van een tuchtzaak formuleren.
 • kan je zelf tips aan collega’s (bv. tijdens intervisie) op basis van leerpunten uit tuchtzaken geven.
 • verkrijg je wetenswaardigheden wat te doen als het toch tot een tuchtzaak komt.

Voor wie

Bedrijfsartsen.

Docent

Erwin Gorissen is sinds 2002 werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg in de regio Amsterdam en in 2010 behaalde hij zijn titel als bedrijfsarts. In de jaren daarna is hij gestart met supervisie van anios en taakgedelegeerden en sinds 2017 is hij ook opleider van aios. Als lid van de commissie Wet-& Regelgeving (CWR) van de NVAB heeft hij actief deelgenomen aan het actualiseren van het standpunt ‘Delegatie van taken’ (2018), waar in 2020 het hoofdstuk ‘Supervisie’ aan toegevoegd is. Erwin is mede-eigenaar van Dignus Arbo, inmiddels heeft hij een bachelor rechten afgerond en sinds 2022 is hij bestuurslid van de NVAB.

Toelatingseis

Je bent geregistreerd als bedrijfsarts (of in opleiding daartoe).

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.