030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Vacature voorzitter examencommissie medische vervolgopleidingen

Gezocht: voorzitter Examencommissie MVO per 1 juli 2023

De NSPOH is erkend als opleidingsinstituut voor vier medische vervolgopleidingen in de sociale geneeskunde –  bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde, maatschappij en gezondheid en forensische geneeskunde.

De examencommissie MVO van de NSPOH houdt toezicht op naleving van het kwaliteitssysteem rond de toetsing en geschiktheidsbeoordeling in deze opleidingen. Het toezicht betreft controle op procedures: worden de instructies, voorschriften en regels juist nageleefd? Het uitgangspunt is daarbij of dezelfde soort beoordeling in vergelijkbare gevallen eenzelfde resultaat oplevert. De examencommissie beoordeelt niet inhoudelijk of de individuele deelnemer de eindtermen behaald heeft, maar wel of het portfolio van de deelnemer volledig is. Dit doet zij door steekproefsgewijs te controleren of aan alle onderdelen van het individueel opleidingsschema (IOS) is voldaan, of toetsen conform het toetsbeleid NSPOH (Handboek Toetsing NSPOH) ontwikkeld, uitgevoerd en beoordeeld worden, of vrijstellingen conform het vrijstellingenbeleid worden uitgevoerd, of de uitvoering van een geïntensiveerd begeleidingstraject conform het kaderbesluit College Geneeskundige Specialismen (CGS) wordt toegepast en door jaarlijks een kwaliteitsonderzoek uit te voeren op een door de examencommissie bepaald specifiek onderwerp.

Daarnaast bemiddelt de examencommissie in geschillen tussen aios (arts in opleiding tot specialist), opleider en opleidingsinstituut.

De leden van de examencommissie zijn ingeschreven in het specialistenregister van de RGS. Elk specialisme van de hierboven genoemde specialismen is hiermee vertegenwoordigd.

De examencommissie wordt ondersteund door een secretaris en een managementassistent van de NSPOH.

Bij aanmelding vindt een gesprek plaats met de voorzitter van de examencommissie. Leden van de examencommissie worden benoemd door de directie van de NSPOH op voordracht van de examencommissie.

Voor de examencommissie zijn wij per 1 juli 2023 op zoek naar een voorzitter. Gezien de samenstelling van de huidige examencommissie gaat de voorkeur hierbij uit naar een arts forensische geneeskunde of bedrijfsarts. De nieuwe voorzitter neemt bij voorkeur al deel aan de vergadering van de examencommissie in juni 2023 in verband met een goede overdracht van taken.

Welke taken heeft de voorzitter van de examencommissie?

 • Voorbereiden en voorzitten van drie reguliere vergaderingen van elk 1,5 uur per jaar in samenwerking met de secretaris.
 • Uitvoeren van het jaarlijkse portfolio- en kwaliteitsonderzoek samen met de andere leden van de commissie. Dit onderzoek vindt elke zomer plaats. Uitvoering van het onderzoek en verslaglegging van de resultaten neemt ca. 6 uur per jaar in beslag.
 • Opstellen van het jaarverslag van de examencommissie. De voorzitter wordt hierin ondersteund door de secretaris.
 • In het geval van een geschil:
  • In eerste instantie beoordelen of het geschil voor bemiddeling in aanmerking komt.
  • Samenstellen van een ad hoc commissie die het geschil in behandeling zal nemen.
  • Uitvoeren van een portfolio-onderzoek.
  • Voorzitten van de hoorzitting.
  • Opstellen van een verklaring m.b.t. het oordeel van de ad hoc commissie.

De examencommissie ontvangt gemiddeld 1 – 3 keer per jaar een verzoek tot bemiddeling. Een bemiddeling dient binnen 6 weken afgerond zijn.

Wat wij bieden

Uitbreiding van jouw netwerk en betrokken worden bij de medische vervolgopleidingen van de NSPOH. Bij het jaarlijkse onderzoek zul je je met name richten op de MVO van je eigen specialisme. Voor deelname aan de vergaderingen, het portfolio- en kwaliteitsonderzoek en het voorzitten van een ad hoc commissie bij geschillen ontvang je een vergoeding. Leden van de examencommissie worden voor 4 jaar benoemd met de mogelijkheid van verlening van nog eens 4 jaar.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent als bedrijfsarts, verzekeringsarts, arts forensische geneeskunde of arts M+G ingeschreven in het specialistenregister van de RGS.
 • Je bent geen lid of plaatsvervangend lid van de RGS of de visitatiecommissie van de RGS.
 • Je hebt affiniteit met opleiden.
 • Je hebt ruime praktijkervaring. Ervaring als praktijkopleider is een pre.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Meer weten of direct solliciteren?

Spreekt de vacature je aan en past deze binnen jouw ambities en talenten? Neem voor meer informatie contact op met de secretaris van de Examencommissie MVO: Tamara van Keulen: t.vankeulen@nspoh.nl of 06-20618327.