030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Individualisering medische vervolgopleidingen arts M&G

De NSPOH biedt maatwerkopleidingen. Dat betekent dat je naast het standaardprogramma keuzemodules volgt. Deze modules zijn afgestemd op jouw specifieke leerbehoeften en -interesses.
Een maatwerkopleiding betekent ook dat er verschillen kunnen ontstaan in de opleidingsduur. Echter, die individualisering is aan regels gebonden. Daarom attenderen wij je graag op de volgende zaken:

Algemene voorwaarden voor toelating

De voorwaarden voor toelating tot een medische vervolgopleiding in de sociale geneeskunde zijn geregeld in het Kaderbesluit van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Zij worden getoetst door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).
Kort samengevat zijn de voorwaarden als volgt:

  • Je bent BIG geregistreerd arts.
  • Je bent minimaal 50% van een voltijdsdienstbetrekking werkzaam in het profiel/domein waarin je wilt worden opgeleid.
  • Je volgt de opleiding binnen een erkende praktijkinrichting, onder leiding van een erkende opleider.

Meer informatie over de voorwaarden voor toelating lees je op de website van de RGS.

Vrijstelling

De medische vervolgopleidingen in de sociale geneeskunde duren vier jaar bij een fulltime dienstverband. De opleiding Maatschappij + Gezondheid kent een splitsing. De eerste fase van twee jaar leidt tot een registratie in een van de profielen. De tweede fase van twee jaar leidt tot registratie als arts M+G.

Sinds 2015 is het motto van de medische vervolgopleidingen echter: ‘Zo lang als nodig en zo kort als mogelijk’. De mogelijkheden voor vrijstellingen en verkorting van de opleidingsduur zijn aanmerkelijk uitgebreid. Niettemin zijn er nog steeds belangrijke beperkingen en formele eisen.

Kun je aantonen dat je bepaalde competenties hebt verworven én onderhouden? Dan kun je hier vrijstelling voor vragen. Maar let op: het gaat niet alleen om scholing of werkzaamheden in het verleden, maar vooral om het niveau van jouw competenties bij de start van de opleiding.

De vrijstellingen kunnen leiden tot verkorting van de opleidingsduur, zolang de Europese minimumduur maar wordt gehaald. Deze Europese norm is gelijk aan de standaard opleidingsduur van de opleiding tot sociaal geneeskundige. In de praktijk zal verkorting alleen gerealiseerd worden als de eerdere competenties zijn verworven en behouden in een erkende opleidingsinstelling. (Voor de profielopleidingen zijn de eisen iets ruimer.)

Lees meer over het aanvragen van vrijstelling.

Voordelen van het individuele traject

Wij zien kansen in de individualisering van de medische vervolgopleidingen. Immers, als jij vanuit jouw persoonlijke ervaring al een forse bagage meebrengt, dan kun je je meer verdiepen of verbreden dan wanneer je net start. Je neemt dus optimaal de regie over jouw opleiding.

Bovendien zijn er in dat geval besparingen mogelijk voor je werkgever. Bijvoorbeeld op:

  • kosten van te volgen scholing (na aftrek van extra beoordelingskosten).
  • kosten van verlet voor de te volgen cursusdagen.
  • begeleidingskosten.

Hoe kom je tot een individueel scholingstraject?

Voorafgaand aan de start van de opleiding plannen we een intakegesprek. Daarin bespreken we jouw achtergrond en ervaring. Vervolgens informeren wij je over het standaard en het individuele scholingstraject. Op basis daarvan maak jij je keuze.

Het standaard scholingstraject

Ben je kortgeleden – direct na je medische studie – begonnen in je huidige sociaalgeneeskundige functie? Dan is er doorgaans geen sprake van relevante eerder verworven competenties. Individualisering van de opleiding in duur of inhoud behoort dan niet tot de mogelijkheden.

In dat geval plannen we een (telefonisch) intakegesprek. Doorgaans kun je kort daarop starten met de opleiding. Je dient enkel te voldoen aan de verplichtingen (overeenkomst, inschrijving RGS). Bij de NSPOH starten veel medische vervolgopleidingen twee maal per jaar.

De standaardopleiding heeft een all-in prijs voor alle verplichte onderdelen. Afhankelijk van de gekozen opleiding kan die verschillen. Aan eventuele onderbrekingen, andere opleidingsactiviteiten en aan het keuzeonderwijs zijn wel extra kosten verbonden.

Beperkte vrijstellingen van een of enkele concrete modules kun je het best binnen het standaard traject aanvragen. Dat bespreken we in het intakegesprek.

Het individuele scholingstraject

Verwacht je in aanmerking te komen voor vrijstelling of verkorting? Dan meld je dat in het intakeformulier. Ook dan plannen we een intakegesprek. Dit eerste intakegesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Als de NSPOH ook meent dat jouw opleidingsduur of –inhoud kan worden aangepast, dan sturen we je een uitgebreid informatiepakket. Dit bevat het volledige programma van de opleiding en het daarbij behorende toetsschema. We leggen je uit hoe je je jouw portfolio opbouwt en hoe je jouw bewijs van verworven en onderhouden competenties aanlevert. Soms zal je daarvoor oude werkgevers of opleiders moeten benaderen. Bijvoorbeeld om getuigschriften op te vragen, of beoordelingen, bewijs van gedane werkzaamheden, certificaten van gevolgd onderwijs of andere relevante documenten.

Je bespreekt dit alles met jouw praktijkopleider. Die komt met een eerste oordeel over jouw reeds verworven competenties. Op basis daarvan stel je een voorstel op voor jouw individueel opleidingsplan (IOP).

Let wel: de beroepsvereniging heeft voor dit (nieuwe) proces nog geen duidelijke kaders gesteld. Hoewel deze voorfase formeel buiten het bestek van de opleiding valt, kan de NSPOH jou (of je beoogd opleider) in deze fase al van advies dienen. Daarvoor berekent de NSPOH een standaard uurtarief.

Heb je het portfolio en het concept IOP af? Dan maak je, samen met je praktijkopleider, een afspraak met de NSPOH voor een uitgebreide (vervolg)intake. De instituutsopleider van de NSPOH zal van tevoren de toegezonden stukken beoordelen en toetsen op onder meer volledigheid. Bij onvolledigheid van het portfolio wordt eerst nadere informatie gevraagd.

In het uitgebreide intakegesprek maken instituutsopleider en praktijkopleider afspraken met betrekking tot het opleidingsplan, waarmee je je aanmeldt bij de RGS. Het plan beantwoordt de volgende vragen:

  • Welke nadere toetsing is nodig op eerdere competenties en portfolio?
  • Welke aanvullende bewijzen zijn nodig?
  • Hoe wordt een en ander in de praktijk beoordeeld?
  • Wat is de inhoud van het onderwijsschema?

Gegeven de arbeidsintensiteit van het individuele traject adviseert de NSPOH dit niet te lichtvaardig in te zetten. Bespreek het vooraf goed met je werkgever/opleider. Besluit je na de informatieverschaffing en jouw eerste (interne) invulling en beoordeling van het toetsschema dat de ‘winst’ te beperkt is? Dan kun je alsnog opteren voor het standaard scholingstraject.

NB. Indien je kiest voor het individuele scholingstraject, dan dient de start daarvan minimaal 3 maanden voor de aanvang van de formele opleiding te liggen. Dit om voldoende tijd te hebben voor het vullen van een portfolio en vervolgens de beoordeling daarvan.

De kosten

Voor het standaardtraject gaat de NSPOH uit van de cursusprijs van de gehele opleiding.

Voor het individuele traject is de voorbereiding veel arbeidsintensiever. Zowel voor jou en je praktijkopleider als van de NSPOH. Ook gedurende de opleiding kan er een aanzienlijke hoeveelheid maatwerk nodig zijn.

Voor de aanvraag van een individueel traject berekenen wij acht uur voor de uitgebreide intake. Daarnaast rekenen wij 15% van de prijs van elke dag of module waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd (ongeacht of de vrijstelling wordt toegekend). De dagen/modulen waarvoor vrijstellingen worden toegekend worden in mindering gebracht op de opleidingsprijs.

Klik hier voor een toelichting op de tarieven.