030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

De plicht tot spreken!

Datum: 22 aug '17

Slotdocument Toptafel voor managers JGZ gepresenteerd

Na de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente is het veld in de Publieke Gezondheid Jeugd volop in beweging. Gemeenten sturen op samenwerking en samenhang in het sociaal domein en bepalen zelf hoe ze dat lokaal invullen. De JGZ bevindt zich in de unieke positie om verbindingen te leggen tussen publieke gezondheid en het bredere sociaal domein.

Slotdocument Toptafel voor managers JGZ gepresenteerdIn de periode juni 2016 – maart 2017 hebben 18 deelnemers op management- en beleidsniveau deelgenomen aan de “Toptafel voor managers JGZ” van de NSPOH. Tijdens dit ontmoetingstraject hebben de deelnemers onderzocht hoe de JGZ haar toegevoegde waarde lokaal kenbaar kan maken, kan inzetten en welke veranderstrategieën daarbij passen. De Toptafel werd begeleid door senior opleiders Ineke Moerman, arts M&G, Ir. Manon Penris en Janine Benjamins, arts M&G.

Met een financiële bijdrage in het kader van het Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid van het ministerie van VWS hebben de deelnemers als eindopdracht van de Toptafel elk een korte notie geschreven gericht op kansrijke strategieën om de jeugdgezondheidszorg te positioneren in het sociaal domein.

Uit de notities konden drie kansrijke strategieën gedestilleerd worden, die verder ontwikkeld dienen te worden.

Ontwikkellijn op strategisch niveau

De JGZ werkt vanuit het principe van sociale rechtvaardigheid. Alle kinderen hebben recht op gezond en veilig opgroeien en dit is de ondergrens van waaruit de JGZ werkt. De JGZ heeft de plicht tot spreken indien deze ondergrens in gevaar komt.

Ontwikkellijn professioneel handelen

De huidige ontwikkelingen vragen om modern vakmanschap van de JGZ professionals. Zij moeten een duidelijke boodschap hebben, een betrouwbare partner zijn en gebruik maken van eigentijdse technologie en communicatiemiddelen.

Slotdocument Toptafel voor managers JGZ gepresenteerdOntwikkellijn organisatie

Een gedrags- en cultuurverandering binnen JGZ-organisaties moet leiden tot professioneel gestuurde organisaties met minder regelzucht en meer autonomie voor medewerkers. Een interne gezamenlijk gedragen visie op een realistische opdracht en duidelijke afspraken over doelen, resultaten en randvoorwaarden zijn ingrediënten om dit tot stand te brengen. Een duidelijk beeld van de belangen van andere partijen en financieringsstromen binnen het sociaal domein geven inzicht in de rolverdeling in het publiek domein.

Tijdens een feestelijk Minisymposium op 21 juni 2017 werden de resultaten van de Toptafel gepresenteerd en werd het slotdocument aangeboden aan Henk Soorsma, afdelingshoofd Openbare Jeugdgezondheidszorg VWS.
Nieuwsgierig naar een nadere uitwerking van de ontwikkellijnen? Lees dan de Rapportage De plicht tot spreken!

Geïnteresseerd om een Toptafel binnen je eigen organisatie of binnen je eigen regio samen met partners uit het bredere sociaal domein te organiseren? Neem dan contact op met Janine Benjamins of Manon Penris.