NSPOH

Profielopleiding jeugdgezondheidszorg (1e fase M&G)

Opleiding jeugdarts

 • Print
 • Send a friend
 • Gezondheid van kinderen bewaken en bevorderen

  Kinderartsen kent iedereen, maar jeugdartsen vormen een vak apart. Zij spelen een centrale rol in het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de jeugd. De opleiding Jeugdgezondheidszorg is dé leergang voor artsen die zich willen specialiseren in deze discipline.

  Het beroep

  Als jeugdarts opereert u op de kruising van gezondheid en maatschappij, waarbij de preventie van ontwikkelings- en gezondheidsproblemen van kinderen voorop staat. U schakelt tussen kinderen, ouders, leerkrachten, huisartsen ,specialisten en beleidsmakers. Uw werk is een bijzondere trias van praktijk, beleid én onderzoek.

  Wat u leert

  Deze opleiding verschaft u alle benodigde kennis en vaardigheden om werkzaam te zijn in de volle breedte van de jeugdgezondheidszorg. U krijgt een heldere visie op public health en de plaats van de jeugdgezondheidszorg daarin. Ook leert u welke netwerken nodig zijn om uw werk als jeugdarts succesvol uit te voeren en om samen met andere professionals de zorg te organiseren vanuit het belang van ouders en kinderen.

  Voor wie

  Artsen werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg, met een aanstelling van minimaal 18 uur per week. Behoort u tot een andere doelgroep? Onderdelen van de opleiding kunnen dan interessant voor u zijn in het kader van bij- en nascholing. Op basis van uw achtergrond, ervaring en eerdere opleiding bepaalt de NSPOH of u wordt toegelaten. Informatie over voorwaarden om deel te nemen, zie: Medische vervolgopleiding maatschappij & gezondheid (M&G) 1e fase.

  Kwaliteitsbewaking

  De medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid is ontwikkeld vanuit wensen en eisen uit het veld en is opgezet volgens het Canmeds competentie model. Het curriculum voor de verschillende profielen is gebaseerd op Kritische Beroeps Activiteiten (KBA’s) zoals geformuleerd door de wetenschappelijke verenigingen. De onderwijsvisie is beschreven in het handboek sociale geneeskunde, hoofdstuk 3. Een onderwijscommissie en een aantal profielcommissies adviseren de NSPOH over het opleidingsaanbod en het niveau van de opleiding; ook is de commissie betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan.

  Samenwerking

  Jeugdgezondheidszorg is bij uitstek een terrein van samenwerking: met ouders, huisartsen en andere zorgprofessionals, leerkrachten en beleidsmakers. Jeugdartsen overzien het zorg veld en de leefomgeving van kinderen. De opleiding Jeugdgezondheidszorg is gericht op deze rol van de jeugdarts en sluit aan op de belangrijkste ontwikkelingen in het werkveld. Het onderwijs focust op de dagelijkse praktijk van uw werk.

  Afwisselend programma

  Het onderwijs is modulair opgebouwd op basis van het competentieprofiel arts jeugdgezondheidszorg. In een afwisselend programma van interactieve colleges, vaardigheidstrainingen, moduleopdrachten en thematische leerwerkgroepen worden kennis en vaardigheden opgedaan.

  Opzet

  Jeugdgezondheidszorg is één van de profielopleidingen van de Medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid (M&G). U kunt de gehele opleiding volgen, maar ook kiezen voor losse modules, bijvoorbeeld als bij- en nascholing. De eerste fase beslaat circa twee jaar (80 dagen) en omvat de volgende onderdelen:

  • Praktijkopleiding van twee jaar met toegesneden praktijkopdrachten om uw persoonlijke competenties uit te breiden. Een opleider begeleidt u bij uw dagelijkse werk. De betreffende organisatie en opleider dienen erkend te zijn door de RGS; NB afhankelijk van uw dienstverband kan de opleiding over een langere periode worden verspreid. De NSPOH heeft veel mogelijkheden voor parttimers. Dat wil zeggen dat de opleiding in twee jaar fulltime kan worden afgerond, maar ook in drie of vier jaar. Het cursorisch onderwijs wordt afgestemd op de omvang van uw dienstverband. Dus: als u drie jaar over de praktijkopleiding wilt doen, kan het onderwijs ook in drie jaar worden gevolgd.
  • Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 (6 dagen)
  • Sociaalgeneeskundige basismodule (20 dagen)
  • Profielopleiding (40 dagen)
  • keuzeonderwijs en stages (14 dagen).

  Profielopleiding Jeugdgezondheidszorg

  Binnen de profielopleiding volgt u onderstaande modules:

  • Startmodule Beroep, vak en werkveld arts JGZ (3 dagen)
  • Begeleiding van ontwikkeling en opvoeding (3 dagen)
  • Leerwerkgroep: de spreekkamer (6 dagen)
  • Leerwerkgroep: het JGZ-team (4 dagen)
  • Rapportage en verantwoording in de JGZ (3 dagen)
  • Leerwerkgroep: het zorgenkind (6 dagen)
  • Training adviesvaardigheden in de JGZ (2 dagen)
  • De keten versterken in de JGZ (2 dagen)
  • Leerwerkgroep: het zorgteam (5 dagen)
  • Training Positioneren en presenteren in de JGZ (1 dag)
  • JGZ op de toekomst voorbereid? (3 dagen)
  • Slotmodule Groei en ontwikkeling van de JGZ (2 dagen)

  Docenten

  U krijgt les van gespecialiseerde docenten die hun sporen op het terrein van maatschappij & gezondheid (en daarbuiten) ruimschoots hebben verdiend. Tijdens de opleiding wordt u begeleid door een NSPOH-opleider adviseur.

  Registratie

  De profielopleiding (sociaal-geneeskundige basismodules, keuzeonderwijs en de praktijkopleiding) vormen de eerste fase van de Opleiding Maatschappij & Gezondheid. Deze fase leidt op tot deelregistratie in één van de profielen van maatschappij en gezondheid. Gaat u verder met de tweede fase, dan kunt u de opleiding afronden met de registratie Arts Maatschappij & Gezondheid (BIG-registratie) na inschrijving in het specialistenregister van de RGS.

  Wanneer

  De eerstvolgende startdata voor de opleiding Jeugdgezondheidszorg zijn op:

  • 13 januari 2017 (Utrecht)
  • 7 september 2017 (Zwolle)

  Instromen in deze opleiding is in principe op meerdere momenten in het jaar mogelijk U kunt uw keuze afstemmen op de startdata van de losse modules.

  Aanmelding

  Heeft u belangstelling voor deze opleiding dan meldt u zich aan via de aanmeld-knop. De NSPOH neemt na het verwerken van de aanmelding contact met u op om de verdere inschrijfprocedure te voltooien. Meestal dient u extra informatie, zoals een CV, kopieën van diploma’s, op te sturen. Na ontvangst van de ingevulde documenten ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Een intake kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak voor een gesprek dat bij de NSPOH plaatsvindt. Wanneer u na het intakegesprek besluit de opleiding daadwerkelijk te volgen, ontvangt u overeenkomsten die ondertekend dienen te worden. Vervolgens ontvangt u een definitieve plaatsingsbevestiging.

  Waar

  • Utrecht
  • Zwolle

  De sociaal-geneeskundige basismodule volgt u in Utrecht. Het cursorisch onderwijs kunt u – corresponderend met uw praktijkopleiding – in deeltijd volgen, geheel afgestemd op uw wensen in Zwolle of Utrecht.

  Omvang en individualisering opleidingsduur

  Totale opleiding: twee jaar.

  Indien u in aanmerking denkt te komen voor verkorting van de opleidingsduur, klik op Individualisering opleidingsduur medische vervolgopleidingen en gevolgen voor de deelnemer aan opleiding in de sociale geneeskunde.
  Of download de pdf.

  Aantal deelnemers

  Maximaal 25

  Toelatingseisen

  Diploma basisarts BIG- geregistreerd. Werkzaam zijn bij een RGS erkende opleidingsinrichting.

  Kosten

  De prijs voor de opleiding bedraagt € 29.500 (prijspeil 2017). Kosten voor keuzeonderwijs worden apart in rekening gebracht. De exacte kosten zijn afhankelijk van het onderwijs dat u daadwerkelijk volgt. Voor de kosten klik hier.
  U dient u in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS. Voor de kosten klik hier.

  Subsidie

  Uw werkgever kan in aanmerking komen voor subsidie voor deze vervolgopleiding. Het ministerie van VWS draagt via het Opleidingsfonds Zorg bij in de kosten van het cursorische onderwijs en de financiering van de niet-productieve uren van aios en opleider. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de opleidingscoördinator van uw instelling, met GGD Nederland of de NSPOH.

  Belastingvoordeel

  Zijn uw studiekosten aftrekbaar van de belasting? Klik hier.

  “De opleiding van de NSPOH heeft mij nieuwe ideeën en energie gebracht. Ik werk als arts met kinderen van 4-19 jaar. Signalen die ik oppikte in de spreekkamer heb ik via de opleidingsmodules meteen kunnen vertalen naar beleid en wetenschap. Door deze opleiding ben ik gegroeid als professional.” 

  Rianne Paalman, jeugdarts GGD IJsselland

  Filmpresentatie

  Bekijk hieronder het filmpje ‘Arts Maatschappij & Gezondheid, profiel jeugdgezondheidszorg, middenin de samenleving’