NSPOH

Medische vervolgopleiding maatschappij & gezondheid (M&G) 2e fase

Arts Maatschappij & Gezondheid

 • Print
 • Send a friend
 • Midden in de samenleving

  Ligt uw hart zowel bij de gezondheidszorg als bij maatschappelijke vraagstukken? Staat u met uw ene been in de geneeskunde en met het andere in de maatschappij? En wilt u zich als arts specialiseren op dit snijvlak? Kies dan voor een profiel in de medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid, zoals jeugdarts, arts infectieziektebestrijding, TBC-arts, arts medische milieukunde, forensisch arts, arts sociaal medische indicering en advisering of arts beleid en advies. De opleiding duurt vier jaar en bestaat uit twee fasen: een profielgerichte fase van 2 jaar én een fase van 2 jaar met een focus op beleid, visieontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek binnen de public health.

  Fase 2: beleid, visieontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek

  Deze medische vervolgopleiding is bedoeld voor profielartsen (1e fase Maatschappij & Gezondheid) die de volledige medische vervolgopleiding M&G willen volgen. De 2e fase is verbredend en verdiepend, waarbij de nadruk ligt op uw rol als strategisch denker, innovator en implementator. U voert zelfstandig onderzoek uit en leert hoe u een regisserende rol binnen uw werkveld moet vormgeven. U sluit de 2e fase af met een BIG-registratie als arts Maatschappij & Gezondheid.

  Doorstromen

  De 2e fase Maatschappij & Gezondheid is bedoeld voor artsen met een registratie in één van de profielen M&G en die het hele traject tot een registratie als arts Maatschappij en Gezondheid willen afronden. Om de 2e fase te volgen, dient u:

  Zie ook de toelatingseisen op het tabblad "praktische info". Wanneer u in opleiding bent in de 2e fase, dient u bovendien en in het voorafgaande jaar minstens 16 uur per week werkzaamheden te hebben verricht in het werkveld M&G.

  Multidisciplinair

  Samenwerken met andere disciplines binnen en buiten de public health is voor een arts Maatschappij & Gezondheid vanzelfsprekend. Economen, gezondheidswetenschappers, epidemiologen, beleidsmakers, verpleegkundigen, bestuurders en politici zijn van invloed op de volksgezondheid. Daarom is er een grote synergie tussen de 2e fase van de medische vervolgopleiding M&G en een andere opleiding van de NSPOH: Master of Public Health.

  Kwaliteitsbewaking

  De 2e fase van de opleiding Maatschappij & Gezondheid is competentiegericht: er wordt gewerkt aan het verwerven van competenties zoals die vastgesteld zijn door het College voor Geneeskundig Specialisten (CGS). Het curriculum is gebaseerd op Kritische Beroeps Activiteiten (KBA’s) zoals geformuleerd door de wetenschappelijke verenigingen. Een onderwijscommissie adviseert de NSPOH over het aanbod en het niveau van de opleiding; deze commissie is ook betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan.

  Profieloverschrijdend

  Door de focus op beleid, visieontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek is de 2e fase profieloverschrijdend. Het grootste deel van de opleiding vindt plaats op de werkplek binnen uw eigen organisatie. Op basis van een fulltime dienstverband werkt u vier dagen per week in de praktijk en is er één dag per week beschikbaar voor cursorisch onderwijs. Uw reguliere werk biedt hierbij veel aangrijpingspunten, bijvoorbeeld via praktijkopdrachten die terug te voeren zijn op uw eigen beroepsactiviteiten. U stelt een eigen portfolio samen om uw ontwikkeling te volgen en te laten zien dat u uw competenties behaald heeft.

  Wetenschappelijk onderzoek

  U werkt zelfstandig aan het opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijke studie, waarvan u het resultaat beschrijft in een wetenschappelijke publicatie. Het betreft een combinatie van theorie en praktijk, waarbij 17 dagen zijn ingeruimd voor cursorisch onderwijs en 56 dagen voor praktijkopleiding.

  Visieontwikkeling

  Het andere deel (48 dagen) van het 2e fase is gericht op het ontwikkelen van een heldere visie over de public health. Aan bod komt het (verder) ontwikkelen van verschillende competenties: strategisch opereren in een politiek-bestuurlijke context, regie nemen, innoveren en implementeren. U leert hoe u daarmee een sturende en vernieuwende rol kunt vervullen op het terrein van maatschappij en gezondheid.

  Programma

  De verschillende onderdelen (modules) in de 2e fase zijn verdeeld over een programma van twee jaar.

   

  Voorjaar 1e jaar

  Najaar 1e jaar

  Voorjaar 2e jaar

  Najaar 2e jaar

  • Onderzoeksscholing III Leerwerkgroepen onderzoek
  • Ruimte voor keuzeonderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

  Het geschetste programma is ingedeeld op basis van een fulltime aanstelling. Bij een parttime aanstelling wordt een individueel programma opgesteld.

  Keuzeonderwijs en stages

  Op basis van het individuele opleidingsplan kiest u in overleg passend keuzeonderwijs van in totaal 15 dagen.

  Onderdelen van de 2e fase zijn ook door andere geïnteresseerden te volgen. Dat leidt weliswaar niet tot registratie, maar draagt wel bij aan de competentieontwikkeling op basis waarvan de NSPOH een verklaring/certificaat kan afgeven. Met deze certificaten kunt u vrijstelling aanvragen wanneer u alsnog de volledige medische vervolgopleiding wilt volgen.

  Voortgang en beoordeling

  Gedurende de opleiding vinden voortgangsgesprekken plaats waarin u samen met uw opleider en een NSPOH-opleider/adviseur uw ontwikkeling bespreekt. Uw opleiders hanteren een mix van toetsinstrumenten waaronder praktijkopdrachten om uw functioneren te beoordelen. De eindbeoordeling vindt plaats op basis van uw portfolio.

  Wanneer

  Instroom is op twee momenten in het jaar mogelijk. De startdata van de eerstvolgende opleidingen zijn:

  • 7 september 2017
  • januari 2018

  Aanmelding

  Heeft u belangstelling voor deze opleiding dan meldt u zich aan via de aanmeld-knop. De NSPOH neemt na het verwerken van de aanmelding contact met u op om de verdere inschrijfprocedure te voltooien. Meestal dient u extra informatie, zoals een CV, kopieën van diploma’s, op te sturen. Na ontvangst van de ingevulde documenten ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Een intake kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak voor een gesprek dat bij de NSPOH plaatsvindt. Wanneer u na het intakegesprek besluit de opleiding daadwerkelijk te volgen, ontvangt u overeenkomsten die ondertekend dienen te worden. Vervolgens ontvangt u een definitieve plaatsingsbevestiging.

  Tip: meldt u zich snel aan, dan is er nog tijd om alles te regelen en kunt u uw individuele opleidingsplan zo goed mogelijk opstellen in overleg met instituuts- en praktijkopleider.

  Waar

  Utrecht.

  Omvang en individualisering opleidingsduur

  Totale opleiding:  twee jaar.

  Indien u in aanmerking denkt te komen voor verkorting van de opleidingsduur, klik op Individualisering opleidingsduur medische vervolgopleidingen en gevolgen voor de deelnemer aan opleiding in de sociale geneeskunde.
  Of download de pdf.

  Toelatingseisen

  Kosten

  De prijs voor de 2e fase opleiding bedraagt € 37.200 (prijspeil 2017). Kosten voor naslagwerken en keuzeonderwijs worden apart in rekening gebracht. De exacte kosten zijn afhankelijk van het onderwijs dat u daadwerkelijk volgt.
  U dient u in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS. Voor de kosten klik hier.

  Belastingvoordeel

  Zijn uw studiekosten aftrekbaar van de belasting? Klik hier

  Subsidie

  Voor aios die de 2e fase vanuit de profielen JGZ/IZB/TBC/MMK volgen, kan uw werkgever een aanvraag doen ter financiering van de opleiding. Deze aanvraag loopt via het Opleidingsfonds Zorg.

   

  “Voor een verdere professionalisering van dokters die werkzaam zijn in de openbare gezondheidszorg, is het van groot belang dat zij de beroepsopleiding volgen en de registratie Arts M&G behalen."

  Prof. Johan Mackenbach (Dept of Public Health, Erasmus MC).

  Filmpresentatie

  Bekijk hieronder het filmpje "Arts Maatschappij & Gezondheid staat midden in de maatschappij"